Geneza formacji złożowych            

 Zaliczenie wykładów z Genezy formacji złożowych  na podstawie testu przygotowanego w oparciu o  zagadnienia przedstawiane na wykładach.

Test zostanie przeprowadzony na ostatnim wykładzie.

Zagadnienia do przygotowania:

1. Geneza i najważniejsze cechy złóż Zn-Pb w Polsce.

2. Geneza i najważniejsze procesy odpowiedzialne za powstanie złóż węgla w Polsce

3. Geneza oraz prawidłowości występowania złóż siarki w Polsce

4. Geneza, rozmieszczenie oraz środowiska geochemiczne występowania złota w Polsce.

5. Geneza, występowanie oraz najważniejsze cechy geochemiczne złóż miedzi w Polsce.

Literatura:

Wybrane artykuły w czasopismach zagranicznych Economy Geology, Mineralium Deposita, Geological Reviev, Mineralogia Polonica, Rudy i Metale, Gospodarka Surowcami Mineralnymi, Przegląd Geologiczny - dostęp Onelog do baz danych z komputerów w bibliotekach UŚ

Zasady zaliczenia ćwiczeń