Link do wykładu z Geologii ekonomicznej, - zapraszam na zajęcia realizowane Teamsa oraz wykład autorski na platformie MOODLE )

 

Zagadnienia do egzaminu z przedmiotu "Geologia ekonomiczna"

Wykaz literatury        Informacje nt. cen metali znajdziesz także w Internecie  

materiały do pobrania:

Czynniki wpływające na ceny metali -USGS                                   

1.    Wymień i ogólnie scharakteryzuj formuły cenowe LOCO i FRANCO

2.    Jednostki i miary stosowane w handlu metalami oraz surowcami mineralnymi

3.    Czym jest surowiec mineralny, podaj ogólną definicję

4.    Wymień surowce mineralne które mają najwyższy poziom recyclingu

5.    Wymień dwa surowce które mocno straciły na znaczeniu w okresie XX wieku i podaj przyczyny spadku cen i zainteresowania tymi surowcami

6.    Wg. jakich kryteriów ekonomicznych są podzielone surowce mineralne

7.    Jakie surowce metaliczne mają największe znaczenie w globalnej wielkości produkcji

8.    Jakie surowce niemetaliczne mają największe znaczenie w globalnej wielkości produkcji

9.    Wymień chronologicznie jakie metale były najwcześniej poznane w historii cywilizacji

10. Historia oraz początki odkrycia i produkcji żelaza

11. Historia oraz początki odkrycia i produkcji miedzi

12. Historia oraz początki  odkrycia i produkcji ołowiu

13. Historia oraz początki  odkrycia i produkcji Zn

14. Czym są brązy, mosiądze stale nierdzewne ?

15. Zastosowanie, producenci (państwa) oraz rodzaje surowców będących w obrocie handlowym dla: Fe, Mn, Cr, Ni, Co, Mo, W, Sn, Cu, Zn, Au, Ag, Hg (pytanie może dotyczyć jednego z wymienionych metali)

16. Rodzaje rud oraz koncentratów Mn będących w obrocie handlowym.

17. Wymień czynniki wpływające na zmiany cen metali

18. Wymień czynniki wpływające na zmiany cen ropy naftowej i gazu ziemnego

19. Diamenty, najważniejsze cechy, źródła, miejsca występowania, producenci w ujęciu historycznym oraz w czasach współczesnych

20. Opisz zmiany cen złota w okresie ostatniego 1000 lat (ogólnie, w punktach jakie czynniki miały wpływ na kształtowanie się popytu i podaży

21. Opisz zmiany cen srebra w okresie ostatniego 1000 lat (ogólnie, w punktach jakie czynniki miały wpływ na kształtowanie się popytu i podaży

22. Wykonaj krótką analizę cen i rynku w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat do dziś (pytanie może dotyczyć: Au, Ag, Hg, Cu, Zn, Pb)

23. Bursztyn, charakterystyka mineralogiczna, występowanie, geneza oraz ośrodki wydobycia

24. Pierwiastki Ziem Rzadkich (REE) wymień najważniejsze wraz z symbolami, źródła pierwotne, zastosowanie

25. Węgiel kamienny, główni producenci na świecie, ceny węgla kamiennego – od czego zależą

26. Węgiel brunatny, główni producenci na świecie, ceny węgla brunatnego – od czego zależą

27. Ropa naftowa, główni producenci, od czego zależą ceny tego surowca- jaka jest cena w ostatnich tygodniach

28. Jakie surowce (wymień co najmniej 4) mają największe znaczenie w zagranicznym bilansie handlowym Polski (dla każdego podaj rejon wydobycia w Polsce).

Informacje w Internecie nt. cen metali