Dr hab. Prof. UŚ Jerzy Cabała         Geologia ekonomiczna - kierunek geologia II rok MU OLZ i geofizyka I MU

 

logoLONDON METAL EXCHANGE  

I termin egzaminu został wyznaczony na dzień 5 lutego 2018r. godz. 10.00 sala nr 2.2

Zagadnienia do egzaminu z przedmiotu "Geologia ekonomiczna"

Wykaz literatury        Informacje nt. cen metali znajdziesz także w Internecie  

materiały do pobrania:

Czynniki wpływające na ceny metali -USGS                                   

1.    Wymień i ogólnie scharakteryzuj formuły cenowe LOCO i FRANCO

2.    Jednostki i miary stosowane w handlu metalami oraz surowcami mineralnymi

3.    Czym jest surowiec mineralny, podaj ogólną definicję

4.    Wymień surowce mineralne które mają najwyższy poziom recyclingu

5.    Wymień dwa surowce które mocno straciły na znaczeniu w okresie XX wieku i podaj przyczyny spadku cen i zainteresowania tymi surowcami

6.    Wg. jakich kryteriów ekonomicznych są podzielone surowce mineralne

7.    Jakie surowce metaliczne mają największe znaczenie w globalnej wielkości produkcji

8.    Jakie surowce niemetaliczne mają największe znaczenie w globalnej wielkości produkcji

9.    Wymień chronologicznie jakie metale były najwcześniej poznane w historii cywilizacji

10. Opisz w max. 10 zdaniach początki odkrycia i produkcji żelaza

11. Opisz w max. 10 zdaniach początki odkrycia i produkcji miedzi

12. Opisz w max. 10 zdaniach początki odkrycia i produkcji ołowiu

13. Opisz w max. 10 zdaniach początki odkrycia i produkcji Zn

14. Czym są brązy, mosiądze

15. Podaj nazwę łacińską oraz symbol (metale nieżelazne, szlachetne oraz staliwne)

16. Opisz zastosowanie, wymień najważniejszych producentów (państwa) oraz rodzaje surowców będących w obrocie handlowym dla  Fe, Mn, Cr, Ni, Co, Mo, W, Sn, Cu, Zn, Pb, Au, Ag, Hg (pytanie będzie dotyczyło jednego z wymienionych metali)

17. Rodzaje rud oraz koncentratów Mn będących w obrocie handlowym.

18. Wymień czynniki wpływające na zmiany cen metali

19. Wymień czynniki wpływające na zmiany cen ropy naftowej i gazu ziemnego

20. Diamenty, najważniejsze cechy, źródła, miejsca występowania, producenci w ujęciu historycznym oraz w czasach współczesnych

21. Opisz zmiany cen złota w okresie ostatniego 1000 lat (ogólnie, w punktach jakie czynniki miały wpływ na kształtowanie się popytu i podaży

22. Opisz zmiany cen srebra w okresie ostatniego 1000 lat (ogólnie, w punktach jakie czynniki miały wpływ na kształtowanie się popytu i podaży

23. Podaj w przybliżeniu aktualne ceny metali i poziom zmian tych cen w okresie od lat 70-tych XX wieku do dziś (pytanie może dotyczyć: Au, Ag, Fe, Hg, Cu, Zn, Pb)

24. Bursztyn, charakterystyka mineralogiczna, występowanie, geneza oraz ośrodki wydobycia

25. Pierwiastki Ziem Rzadkich (REE) wymień najważniejsze wraz z symbolami, źródła pierwotne, zastosowanie

26. Pierwiastki Ziem Rzadkich (REE) podaj poziom cen dla wybranych trzech REE jakie czynniki miały decydujące znaczenie przy wzroście cen niektórych REE

27. Węgiel kamienny, główni producenci na świecie, ceny węgla kamiennego – od czego zależą

28. Węgiel brunatny, główni producenci na świecie, ceny węgla brunatnego – od czego zależą

29. Ropa naftowa, główni producenci, od czego zależą ceny tego surowca- jaka jest cena w ostatnich tygodniach

30. Jakie surowce (wymień co najmniej 4) mają największe znaczenie w zagranicznym bilansie handlowym Polski (dla każdego podaj rejon wydobycia w Polsce).

Informacje w Internecie nt. cen metali