Wykaz ważniejszych abstraktów i komunikatów

Rzetala M.A., Rahmonov O., Jagus A., Rahmonov M., Rzetala M., Machowski R., 2011: Occurrence of chemical elements in common reeds (Phragmites australis) as an indicator of environmental conditions. [w:] 5th International Congress of Chemistry and Environment: book of abstracts. Port Dickson, Malaysia, 27-29 May, 2011. Research Journal of Chemistry and Environment. s. 131-131.

Jagus A., Rzetala M., Rahmonov O., Rzetala M.A., Machowski R., 2011: River pollution in areas of southern Poland with different levels of anthropopressure. [w:] 5th International Congress of Chemistry and Environment: book of abstracts. Port Dickson, Malaysia, 27-29 May, 2011. Research Journal of Chemistry and Environment. s. 158-158.

Rzetala M., Rahmonov O., Rzetala M.A., Jagus A., Rahmonov M., Khak V., 2011: The formation of soil chemistry and the development of fertility islands under plant canopies in sandy areas. [w:] 5th International Congress of Chemistry and Environment: book of abstracts. Port Dickson, Malaysia, 27-29 May, 2011. Research Journal of Chemistry and Environment. s. 193-193.

Rahmonov O., Rzetala M.A., Rahmonov M., Kozyreva E., Jagus A., Rzetala M., 2011: The formation of soil chemistry and the development of fertility islands under plant canopies in sandy areas. [w:] 5th International Congress of Chemistry and Environment: book of abstracts. Port Dickson, Malaysia, 27-29 May, 2011. Research Journal of Chemistry and Environment. s. 181-181.

Kozyreva E.A., Rybchenko A.A., Tarasova S., Rzetala M., Jagus A., 2011: Transformation features of the shore areas in the context of anthropogenesis (a case study in the Southern Priangaria and Upper Silesia Region). [in:] A.Sh. Khabidov (ed.): Artificial beaches, artificial islands and other structures in the coastal and offshore areas. Proceedings of the International conference “Construction of the artificial lands in the coastal and offshore areas”, Novosibirsk, August 1-6, 2011. Publishing House of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, Novosibirsk. p. 195-197.

Rzętała M., Solarski M., 2010: Cechy specyficzne zlodzenia zbiorników wodnych na Wyżynie Śląskiej. [w:] Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior. Materiały konferencyjne. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Polskie Towarzystwo Limnologiczne, Szczecin. s. 48-49.

Rzętała M.A., Jaguś A., Rzętała M., 2010: Wpływ eutroficznego środowiska limnicznego na fluwialny transport zanieczyszczeń (zbiornik zaporowy Przeczyce). Międzynarodowa XVI Konferencja Naukowo-Techniczna „Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształcaniu i degradacji środowiska. Szczyrk, 18-19.11.2010 r. ATH, Bielsko-Biała. s. 45-45.

Rzętała M., 2011: Górnośląskie Pojezierze Antropogeniczne – morfo- i hydrogeneza zbiorników wodnych oraz wybrane procesy limniczne. XVIII Warsztaty Bentologiczne „ Różnorodność bezkręgowców w zbiornikach antropogenicznych. Problemy ochrony i zachowania bioróżnorodności gatunkowej makrobezkręgowców”. Katedra Hydrobiologii Uniwersytetu Śląskiego, Sekcja Bentologiczna Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego, Katowice – Cieszyn. s. 7-8.

Rzętała M., Solarski M., 2010: Cechy specyficzne zlodzenia zbiorników wodnych na Wyżynie Śląskiej. [w:] Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior. Materiały konferencyjne. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, Polskie Towarzystwo Limnologiczne, Szczecin. s. 48-49.

Rzętała M.A., Jaguś A., Rzętała M., 2010: Wpływ eutroficznego środowiska limnicznego na fluwialny transport zanieczyszczeń (zbiornik zaporowy Przeczyce). Międzynarodowa XVI Konferencja Naukowo-Techniczna „Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształcaniu i degradacji środowiska. Szczyrk, 18-19.11.2010 r. ATH, Bielsko-Biała. s. 45-45.

Rzętała M., 2011: Górnośląskie Pojezierze Antropogeniczne – morfo- i hydrogeneza zbiorników wodnych oraz wybrane procesy limniczne. XVIII Warsztaty Bentologiczne „ Różnorodność bezkręgowców w zbiornikach antropogenicznych. Problemy ochrony i zachowania bioróżnorodności gatunkowej makrobezkręgowców”. Katedra Hydrobiologii Uniwersytetu Śląskiego, Sekcja Bentologiczna Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego, Katowice – Cieszyn. s. 7-8.

Jankowski A.T., Rzętała M., Wach J., 1995: Przewodność właściwa wody zbiorników antropogenicznych Wyżyny Śląskiej jako wskaźnik oddziaływania antropopresji. [w:] Człowiek i środowisko. Oddział Toruński PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Zakład Geomorfologii i Hydrologii Niżu IGiPZ PAN, Toruń: 108-112.

Michalewicz M., Rzętała M., Wach J., 1995: Procesy brzegowe w obrębie antropogenicznych zbiorników wodnych na Wyżynie Śląskiej. [w:] Procesy geomorfologiczne. Zapis w rzeźbie i osadach. Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Stowarzyszenie Geomorfologów Polskich, Sosnowiec: 54-56.

Jankowski A. T., Rzętała M., 1996: Zmiany ilościowo-jakościowe zbiorników wodnych w warunkach silnej antropopresji [w:] Mała retencja w kształtowaniu środowiska. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej, nr 289. Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Wrocław.

Rzętała M., 1996: Retencja zbiornikowa na obszarze Wyżyny Katowickiej. [w:] Polska w Europie bałtyckiej. PTG Oddział w Słupsku, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Instytut Geografii, Słupsk – Ustka: 149-151.

Jankowski A. T., Rzętała M., 1997: Przestrzenne zróżnicowanie zanieczyszczenia metalami ciężkimi wód powierzchniowych w zlewni Przemszy. [w:] Chemizm opadów atmosferycznych wód powierzchniowych i podziemnych. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 34-38.

Rzętała M., 1997: Uwarunkowania stanów wody w wybranych zbiornikach antropogenicznych województwa katowickiego. [w:] Przyrodnicze i społeczne walory Mazowsza w dobie restrukturyzacji. Oddział Akademicki PTG, IGiPZ PAN, WGiSR UW, Rynia – Warszawa: 117-120.

Jaguś A., Rzętała M., Rzętała M. A., 1998: Morfologia strefy litoralnej jako indykator ewolucji sztucznych zbiorników wodnych. IV Zjazd Geomorfologów Polskich „Główne kierunki badań geomorfologicznych w Polsce. Stan aktualny i perspektywy”. Wydawnictwo UMCS, Lublin: 413-414.

Jankowski A.T., Rzętała M., 1998: Eutrofizacja sztucznych zbiorników wodnych na Wyżynie Śląskiej i jej obrzeżach. [w:] W. Lange, D. Borowiak (red.): Zagrożenia degradacyjne a ochrona jezior (Degradation hazards and Lakes’ protection). Wydawnictwo DJ, Gdańsk: 27-31.

Jankowski A. T., Rzętała M., Rzętała M. A., Szczypek T., Wach J., 1998: Badania geograficzne sztucznych zbiorników wodnych na obszarze Wyżyny Śląskiej i jej obrzeży. [w:] Rzętała M., Szczypek T., (red.): 47 Zjazd PTG „Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego” – referaty, komunikaty, postery. II. Oddział Katowicki PTG, WNoZ UŚ, Sosnowiec: 168-169.

Rahmonow O., Rzętała M., Rzętała M. A., 1998: Zbiornik Dzierżno Duże - rola roślinności w rozwoju procesów brzegowych. [w:] Rzętała M., Szczypek T., (red.): 47 Zjazd PTG „Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego” – referaty, komunikaty, postery. II. Oddział Katowicki PTG, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec: 107-108.

Rzętała M., Wach J., 1998: Zmiany przezroczystości wody wybranych zbiorników antropogenicznych na Wyżynie Katowickiej i jej obrzeżach. [w:] Rzętała M., Szczypek T., (red.): 47 Zjazd PTG „Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego” – referaty, komuni-katy, postery. II. Oddział Katowicki PTG, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec: 187-189.

Jankowski A.T., Rzętała M., Wach J., 1999: Sztuczne zbiorniki wodne a ilościowo-jakościowe zmiany w obiegu materii. [w:] Burchard J., Ziułkiewicz M., (red.): XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Chemizm opadów atmosferycznych wód powierzchniowych i podziemnych”. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 58-60.

Жентала М., Вах Е., 1999: Искусственные водоемы как звено общего круговорота вещества и энергии. [в:] Матэрыялы VI З’езда Беларускага Геаграфiчнага Таварыства. Беларускі Дзяржауны Універсітэт, Беларускае Геаграфiчнае Таварыства, Магілëускі Дзяржауны Універсітэт, Мінск: 110-112.

Bok M., Obroślak M., Rzętała M., 2000: Zbiornik Dziećkowice jako przykład antropogenizacji powierzchniowej sieci hydrograficznej. [w:] Tomaszewski J. (red.): 49 Zjazd PTG „Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia” - referaty, komunikaty, postery. Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Instytut Geograficzny Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław: 64-65.

Bok M., Jankowski A.T., Obroślak Ł., Rzętała M., 2000: Zbiornik Dziećkowice jako przykład antropogenizacji stosunków wodnych. [w:] Lossow K., Gawrońska H., (red.): Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior (Natural and anthropogenic transformations of lakes. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn: 125-132.

Patacz G., Rzętała M., Rzętała M. A., 2000: Poland – environmental qualities in tourism. [in:] Студентськi науковi студiї. Випуск III. Эбiрник наукових робiт. Нацiональний унiверситет „Києво-Могилянська Академiя”, Миколаївська фiлiя. Видавництво МФ Наука, Миколаїв: 26-28.

Rzętała M., 2000: Uwarunkowania i konsekwencje wahań stanów wody w sztucznych zbiornikach wodnych Górnego Śląska i Zagłębia. [w:] Tomaszewski J., (red.): 49 Zjazd PTG „Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia” – referaty, komunikaty, postery. Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Instytut Geograficzny Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław: 89-90.

Rzętała M., 2000: Zbiornik Dzierżno Duże jako przykład kompleksowej degradacji ekosystemu jeziornego. [w:] Tomaszewski J., (red.): 49 Zjazd PTG „Środowisko przyrodnicze i gospodarka Dolnego Śląska u progu trzeciego tysiąclecia” - referaty, komunikaty, postery. Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Instytut Geograficzny Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław: 91-93.

Rzętała M., 2000: Problemy eksploatacji i ochrony zbiorników wodnych na Wyżynie Śląskiej i jej obrzeżach. [w:] Problemy środowiska i jego ochrony. Centrum Studiów nad Człowiekiem i Środowiskiem UŚ, Katowice: 157-175, 202-203.

Jankowski A. T., Molenda T., Rzętała M., 2001: Przeobrażenia składu chemicznego wód powierzchniowych i podziemnych w strefie oddziaływań zwałów górnictwa węgla kamiennego. [w:] XII Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Chemizm opadów atmosferycznych, wód powierzchniowych i podziemnych. Uniwersytet Łódzki, Komisja Hydrograficzna PTG, Urząd Miasta w Łodzi, Urząd Wojewódzki w Łodzi, Łódź: 26-28.

Rzętała M., Jankowski G., 2001: Selected problems of development of turism and recreation in urbanized and industrialized areas of the Silesian Upland. [in:] Mezinarodni konference „Region – Słuzby cestovni ruch (Sociodynamicke faktory rozvoje regionu”. Sbornik prednasek. Filozoficka fakulta, Ostravska univerzita v Ostrave, Ostrava: 215-217.

Rahmonow O., Rzętała M., 2001: Historyczne i współczesne uwarunkowania przemian roślinności na obszarze Pustyni Błędowskiej. [w:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie”. Uniwersytet Jagielloński, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Ojcowski Park Narodowy: 97–97.

Machowski R., Rzętała M. A., Rzętała M., 2002: Poziomy piętrzenia wody a charakter zmian morfogenetycznych w obrębie wybranych sztucznych zbiorników wodnych regionu górnośląskiego. [w:] Górka Z., Jelonek A., (red.): Geograficzne uwarunkowania rozwoju Małopolski. Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Koło PTG w Nowym Sączu, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Instytut Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków: 205-206.

Machowski R., Rzętała M., Serwecińska D., 2003: Wody powierzchniowe i podziemne w województwie śląskim. [w:] Przyroda Górnego Śląska, nr 34 : 6-7. - plik pdf

Trzcinskij J. B., Rzętała M., 2003: Razvitie bieriegow iskustwiennych wodojemow Siliezskoj Wozwyszennosti (Polsza). [w:] Istok – wodno-ekologiczieskaja gazieta Bajkalskovo regiona, nr 3 (44). Akadiemia wodochazajstviennych nauk, Irkutsk: 1-1.

Jankowski A. T., Molenda T., Rzętała M., 2003: Zmiany stężeń siarczanów w wodach antropogenicznych zbiorników wodnych Wyżyny Śląskiej. [w:] Przegląd Geologiczny, vol. 51, nr 11: 958–958.

Malik I., Rahmonov O., Rzetala M., Pytel S., Oles W., 2003: The influence of scots pine (Pinus silvestris) plantations to the meandering river morphology on case of the Mała Panew river (southern Polnad). [in:] Krnáčová, Z., Hrnčiarová, T., Dobrovodská, M. (eds.), 2003: Landscape Ecology – an International Integrating Tool in Environmental Issues. Abstracts of the 13th International Symposium on Problems of Landscape Ecological Research, 30 September – 3 October 2003, Mojmírovce, Slovak Republic. Institute of Landscape Ecology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava: 75-75.

Pytel S., Rahmonov O., Rzetala M., Oles W., Malik I., 2003: Social-ecological development of the Beskidy Euroregion on the verge of integration within European Union structures [in:] Krnáčová, Z., Hrnčiarová, T., Dobrovodská, M. (eds.), 2003: Landscape Ecology – an International Integrating Tool in Environmental Issues. Institute of Landscape Ecology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava: 95-95.

Rzetala M., Rahmonov O., Malik I., Pytel S., Oles W., 2003: Issues of artificial water reservoirs use in Upper Silesia as an element of cultural landscape. [w:] Krnáčová, Z., Hrnčiarová, T., Dobrovodská, M. (eds.), 2003: Landscape Ecology – an International Integrating Tool in Environmental Issues Republic. Institute of Landscape Ecology of the Slovak Academy of Sciences, Bratislava: 101-101.

Jankowski A. T., Machowski R., Rzętała M., 2004: Problemy wykorzystania sztucznych jezior w regionie górnośląskim jako obiektów małej retencji. [w:] II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mała retencja jako element poprawy zasobów wodnych”. Streszczenia referatów. Wrocław: 240-240.

Kozyreva E. A., Rzętała M., 2004: Geodynamiczeskije procesy na bieriegach iskustviennovo wodojema. [w:] Geologia i geoekologia evropejskoj Rossii i sopriedielnych teritorij. Rossijskaja Akademia Nauk – Otdielienie nauk o Ziemlie, Institut Geologii i Geohronologii Dokembria RAN, Komisja RAN po Rabotie c Molodiozhu, GGUP „Mineral”, Sankt Peterburg: 97-99.

Rybchenko A. A., Rzętała M., Molenda T., 2005: Razvitie antropogenno izmienienych tieritorij. [w:] Stroienie litosfery i geodynamika. Institut Ziemnoj Kory Sibirskoje Otdielenie Rossijskoj Akademii Nauk, Irkutsk: 227-229.

Ruman M., Rzętała M., Schröder K., 2005: Społeczno-gospodarcze znaczenie Zbiornika Turawskiego. [w:] Machowski R., Rzętała M. A., (red.): Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko. Tom 6. SKNG UŚ, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec: 141-145.

Smolarek W., Kopeć M., Rzętała M., 2005: Jakościowa charakterystyka wód wybranych źródeł w północno-wschodniej części Wyżyny Śląskiej. Przegląd Geologiczny, vol. 53, nr 11: 1075-1076.

Trzcinskij J. B., Kozyreva E., Rzętała M., 2005: Vlianie gidrotehnichieskich cistiem na ustoichivost gornych skłonov (na primierie wodohranilishch Wastocznoj Sibiri i Siliezii. [w:] Razwitie inzhieniernych metodow w geomehanikie: Ocienka, prognoz, kontrol (awierszinskije cztienia). Matieriały miezhdunarodnoj nauczno-prakticzieskoj konfieriencji. Nacjonalnaja Akademia Nauk Kirgizskoj Respubliki, Institut Fiziki i Mechaniki Gornych Parod, Gosagentstvo po Naukie i Intieliektualnoj Sobstviennosti (Kirgizpatient), Gosgortechnadzor MEiCZC Kirgizskoj Respubliki, Biszkiek: 116-120.

Rzetala M., 2006: Oxygen conditions as an index of water ecology of anthropogenic lakes in Upper Silesia and Dąbrowa Basin (southern Poland) In: Bugár, G., Boltižiar, M., (eds.), 2006: Implementation of landscape ecology in new and changing conditions. Abstracts procedings of the 14th International Symposium on Landscape Ecology Research, 04-07 October 2006, Stará Lesná, High Tatra Mts., Slovak Republic. Institute of Landscape Ecology of the Slovak Academy of Sciences, Branch Nitra, Nitra: 86-86.

Kozyreva E. A., Trzhtsinsky Yu. B., Rzetala M., Rzetala M. A., 2006: The estimation of the geologic-geodynamical character of shores of Lake Baikal and the regulated water reservoirs. In: Bugár, G., Boltižiar, M., (eds.), 2006: Implementation of landscape ecology in new and changing conditions. Abstracts procedings of the 14th International Symposium on Landscape Ecology Research, 04-07 October 2006, Stará Lesná, High Tatra Mts., Slovak Republic. Institute of Landscape Ecology of the Slovak Academy of Sciences, Branch Nitra, Nitra: 75-75.

Rzetala M., 2006: Chemical composition of bottom deposits of anthropogenic lakes in the middle part of southern Poland. [In] Vom archiv zum Prozess. 32. Jahrestagung des AK Geomorphologie. 04.-07. October in Dresden. Tagungsband. Technische Universität, Deutscher Arbeitskreis fűf Geomorphologie in der DGfG e.V., Dresden: 106-106.

Rzętała M., 2007: Rola antropogenicznych zbiorników wodnych w kształtowaniu krajobrazu dolin rzecznych (na przykładzie regionu górnośląskiego, południowa Polska). [w:] Myga-Piątek U., Andrejczuk W., (red.): Krajobrazy dolin rzecznych. Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec – Czerniowce: 34-34.

Rzetala M., Molenda T., Chmura D., 2007: The role of anthropogenic wetland in preserving the biodiversity of degraded areas. [w:] West Siberian Peatlands and Carbon Cycle: Past and Present. Proceedings of the Second International Field Symposium. Yugra State University, Institute of Soil Science and Agrochemistry SB RAS, Siberian Research and Designed Institute of Nature Management, Tomsk State University, Envirinment Protection Department of Ygra Region, Khanty-Mansiysk, 2007: 71-71.

Molenda T., Rzetala M., Chmura D., 2007: Anthropogenic bogs of post-exploitation areas (on the example of southern Poland). [w:] West Siberian Peatlands and Carbon Cycle: Past and Present. Proceedings of the Second International Field Symposium. Yugra State University, Institute of Soil Science and Agrochemistry SB RAS, Siberian Research and Designed Institute of Nature Management, Tomsk State University, Envirinment Protection Department of Ygra Region, Khanty-Mansiysk, 2007: 78-78.

Rzętała M., 2007: Limnic water pollution of selected post-sand water reservoirs of Upper Silesian Region against a background of their economical use. [w:] Kubiak J., Bajkiewicz-Grabowska E., (red.): Anthropogenic and natural transformations of lakes. Agricultural University of Szczecin, Polish Limnological Society, Szczecin: 112-114.

Rzętała M., 2007: Współczesne przemiany geoekosystemów limnicznych w warunkach antropopresji miejsko-przemysłowej (na przykładzie regionu górnośląskiego). [w:] Monitoring funkcjonowania i przemian geoekosystemów jeziornych. UAM, WPN, KNG PAN, SGP, GIOŚ, WFOŚIGW, WIOŚ, WOŚ UW, RZGW, Międzyzdroje: 57-58.

Fajer M., Machowski R., Rzętała M., Ruman M., Szymczyk A., Waga J. M., 2007: Późnovistuliańska i holoceńska ewolucja zbiornika „Jezioro” – cenny dla południowej Polski zapis zmian środowiska w osadach i formach. [w:] Monitoring funkcjonowania i przemian geoekosystemów jeziornych. UAM, WPN, KNG PAN, SGP, GIOŚ, WFOŚIGW, WIOŚ, WOŚ UW, RZGW, Międzyzdroje: 29-30.

Jankowski A. T., Rzętała M., 2007: Badania geograficzne zbiorników wodnych w regionie górnośląskim. [w:] Monitoring funkcjonowania i przemian geoekosystemów jeziornych. UAM, WPN, KNG PAN, SGP, GIOŚ, WFOŚIGW, WIOŚ, WOŚ UW, RZGW, Międzyzdroje: 34-35.

Fajer M., Machowski R., Rzetala M., Ruman M., Szymczyk A., Waga J. M., 2007: Late Vistulian and Holocene Evolution of Jezioro Lake. Valuable for Southern Poland Record of Changes in the Environment in Deposits and Landforms. [in:] Mander U., Koiv M., Vobla Ch., (eds.): Wetland Pollutant Dynamics and Control. Publications Instituti Geographici Universitatis Tartuensis, 104 (2007). University of Tartu, Tartu: 415-416.

Jaguś A., Rzętała M., 2008: Transformacja parametrów fizyko-chemicznych wód płynących w zbiornikach przepływowych. [w:] Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształcaniu i degradacji środowiska. Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała. s. 26-26.

do góry

© Mariusz Rzętała 2005-2011
Projekt i wykonanie: Szczepan Samulewicz & Marcin Plichta