Wykaz ważniejszych artykułów

Rzetala M. A., Rahmonov O., Jagus A., Rahmonov M., Rzetala M, Machowski R., 2011: Occurrence of Chemical Elements in Common Reeds (Phragmites Aus-tralis) as Indicator of Environmental Conditions. Research Journal of Chemistry and Environment, vol. 15 (2). p. 610-616.
Rahmonov O., Rzetala M.A., Rahmonov M., Kozyreva E., Jagus A., Rzetala M., 2011: The formation of soil chemistry and the development of fertility islands under plant canopies in sandy areas. Research Journal of Chemistry and Environment, vol. 15 (2). p. 823-829.
Rzętała, M. and Jaguś, A. (2011), New lake district in Europe: origin and hydrochemical characteristics. Water and Environment Journal. doi: 10.1111/j.1747-6593.2011.00269.x
Rzętała M., 2010: Retencja zbiornikowa w granicach Górnośląskiego Pojezierza Antropogenicznego – procesy przyrodnicze i znaczenie społęczno-gospodarcze. Pozyskiwanie i optymalne wykorzystanie krajowych i zagranicznych środków finansowych na realizację zadań z zakresu gospodarki wodnej i wodno-ściekowej oraz projektów z zakresu ochrony środowiska – wymiana doświadczeń. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej. s. 237-254, 282-286.
Jaguś A., Khak V., Kozyreva E.A., Rzętała M., Rzętała M., Szczypek T., 2010: Zmiany w środowisku wywołane wywołane spiętrzeniem wód rzeki Angary i Jeziora Bajkał. Wszechświat, t. 111, nr 10-12. s. 265-271.
Jaguś A., Rzętała M., Zbiorniki Czorsztyński i Sromowiecki – położenie, charakterystyka, nazwy. Soja R., Knutelski S., Bodziarczyk J., (red.): Pieniny – Zapora – Zmiany. Monografie Pienińskie, 2. Pieniński Park Narodowy, Krościenko nad Dunajcem. s. 9-22.
Solarski M., Pradela A., Rzętała M., 2010: Specyfika zamarzania wybranych zbiorników wodnych na Wyżynie Śląskiej [w:] A. Choiński (red.): Przemiany jezior i zbiorników wodnych. Studia i Prace z Geografii i Geologii nr 10. Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań. s. 121-134.
Rzętała M., Solarski M., 2011: Codzienne obserwacje terenowe źródłem identyfikacji nowych form i procesów zlodzenia zbiornika wodnego. [w:] Machowski R., Rzętała M.A., (red): Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko, Tom 12. Studenckie Koło Naukowe Geografów UŚ, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec. s. 155-161.
Jaguś A., Rzętała M., 2009: Kształtowanie jakości wód zbiorników zaporowych w warunkach antropopresji rolniczej. Proceedings of ECOpole, vol. 3, nr 2. s. 471-476.
Jankowski A.T., Machowski R., Piątek M., Ruman M., Rzętała M., Rzętała M.A., Solarski M., 2009: Cechy charakterystyczne zlodzenia zbiorników wodnych w regionie górnośląskim. [w:] Marszelewski W., (ed.): Anthropogenic and natural transformations of lakes. Vol. 3. Polish Limnological Society, Toruń. s. 103-108.
Rzętała M., Jagus A., Rzętała M. A., 2009: Zlodzenie zbiorników wodnych w warunkach antropopresji miejsko-przemysłowej (na przykładzie regionu górnośląskiego). [w:] Przeobrażenia stosunków wodnych w warunkach zmieniającego się środowiska. WNoZ US, Oddział Katowicki PTG, RZGW w Gliwicach, Sosnowiec. s. 245-254.
Rzętała M. A., Rzętała M., 2009: Zlodzenie niewielkiego zbiornika wodnego (aspekty poznawcze i użytkowe). [w:] Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, 40. WBiOŚ UŚ, WNoZ UŚ, Katowice – Sosnowiec. s. 171-179.
Machowski R., Rzętała M., 2010: Zlodzenie zbiorników wodnych w Kotlinie Dąbrowskiej. Acta Geographica Silesiana, vol. 7. s. 43-47.
Piątek M., Solarski M., Rzętała M., Pradela A., 2010: Przebieg zjawisk lodowych w wybranych antropogenicznych zbiornikach wodnych Wyżyny Katowickiej. [w:] Ciupa T., Suligowski R. (red.): Woda w badaniach geograficznych. Instytut Geografii UJK, Kielce: 243-252.
Rzętała M., 2009: Purification of Surface Waters Flowing in Transfer Reservoirs. Series of Monographs, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 3. s. 43-50.
Jaguś A., Rzętała M., 2009: Transformacja parametrów fizykochemicznych wód płynących w zbiornikach prze-pływowych. Ochrona środowiska i zasobów naturalnych, nr 38. Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa. s. 115-122.
Rzętała M., 1994: Zanieczyszczenie wód zbiornika Pogoria III w Dąbrowie Górniczej przez metale ciężkie. [w:] Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, 12. WBiOŚ-WNoZ UŚ, Katowice-Sosnowiec: 14-20.
Rzętała M., 1994: Klasyfikacja wybrzeży i procesy brzegowe wybranych zbiorników antropogenicznych Kotliny Dąbrowskiej. [w:] Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, 14. WBiOŚ-WNoZ UŚ, Katowice-Sosnowiec: 29-37.
Janda Z., Rzętała M., 1995: Przestrzenna i sezonowa zmienność właściwości fizykochemicznych wód rzeki Czarnej Przemszy na odcinku od Siewierza do Przeczyc. [w:] Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, 18. WBiOŚ UŚ, WNoZ UŚ, Katowice-Sosnowiec: 39-47.
Jankowski A.T., Rzętała M., Wach J., 1995: Problemy eksploatacji i ochrony antropogenicznych zbiorników wodnych na przykładzie zbiornika Pławniowice. [w:] M. J. Gromiec (red.): Problemy ochrony, zagospodarowania i rekultywacji antropogenicznych zbiorników wodnych. Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Jakości Wody IAWQ d IAWPRC, Zabrze: 33-41.
Molenda T., Rzętała M., 1995: Charakterystyka hydrograficzna i hydrochemiczna źródłowej części zlewni Ślepiotki [w:] Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, 19. WBiOŚ UŚ, WNoZ UŚ, Katowice – Sosnowiec: 25-30.
Rzętała M., 1995: Zróżnicowanie występowania zbiorników wodnych na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. [w:] Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, 20. WBiOŚ UŚ, WNoZ UŚ, Katowice-Sosnowiec: 5-10.
Janda Z., Rzętała M., 1996: Zmiany zasolenia wód Kłodnicy w profilu Gliwice w latach 1980-1991. [w:] Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, 23. WBiOŚ, WNoZ UŚ, Katowice-Sosnowiec.
Rzętała M., 1996: Procesy termiczne w wodzie zbiornika Pogoria III w Dąbrowie Górniczej. [w:] Geographia Studia et dissertationes, t. 20. Wydawnictwo UŚ, Katowice: 59-71.
Rzętała M., 1996: Wpływ antropopresji na charakter wykorzystania hydrowęzła Dzierżno (wycieczka terenowa). [w:] Z badań nad wpływem antropopresji na kształtowanie warunków hydrologicznych. SKNG UŚ, WNoZ UŚ, Sosnowiec: 86-93.
Jaguś A., Rzętała M., 1997: Przestrzenne zróżnicowanie wielkości spływu jonów Cl-, SO42-, NO3-, PO43- ze zlewni Przemszy w nawiązaniu do stopnia zagospodarowania jej powierzchni. [w:] Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, 24. WBiOŚ UŚ, WNOZ UŚ, Katowice-Sosnowiec: 26-34.
Jankowski A.T., Rzętała M., 1997: Zmiany ilościowo-jakościowe zbiorników wodnych w warunkach silnej antropopresji [w:] Gospodarka wodna, nr 4. Wydawnictwo SIGMA NOT, Warszawa: 117-120.
Rzętała M., Wach J., 1997: Pochodzenie i stopień zasolenia wód powierzchniowych województwa katowickiego. [w:] Změny geografického prostŕedí v pohraničních oblastech Ostravského a Hornoslezského Regionu. Ostravská Univerzita, Uniwersytet Śląski, Ostrava: 120-127.
Jankowski A.T., Rzętała M., 1997: Problemy wykorzystania retencji zbiornikowej w warunkach silnej antropopresji. [w:] Choiński A. (red.). Konferencja naukowa „Wpływ antropopresji na jeziora”. Poznań, 2 grudnia 1997 r. ZHIGW IGF UAM, Wydawnictwo HOMINI, Poznań – Bydgoszcz: 37-42.
Duś E., Jankowski A. T., Pełka-Gościniak J., Rzętała M., Rzętała M. A., 1998:Antropogenizacja rzeźby i stosunków wodnych Wyżyny Katowickiej i jej obrzeży. [w:] Rzętała M., Szczypek T., (red.): Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego. Oddział Katowicki PTG, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec: 35-62.
Czylok A., Rahmonow O., Rzętała M., Tyc A., 1998: Antropogeniczne przekształcenia krajobrazu w regionach eksploatacji rud cynku i ołowiu oraz piasków podsadzkowych. [w:] Rzętała M., Szczypek T., (red.): Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego. Oddział Katowicki PTG, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec: 7-32.
Rzętała M., 1998: Zróżnicowanie występowania sztucznych zbiorników wodnych na obszarze Wyżyny Katowickiej. [w:] Geographia. Studia et dissertationes, t. 22. Wydawnictwo UŚ, Katowice: 52-67.
Rzętała M., Rzętała M. A., 1998: Origin and evolution of artificial water reservoirs as an example of anthropogenic transformations in the geographical environment. [in:] Szabó J., Wach J. (eds.): Anthropogenic aspects of geographical environment transformations. Lajos Kossuth University, University of Silesia, Debreczyn – Sosnowiec: 73-79.
Budzyńska A., Rozlał K., Rzętała M., 1999: Zbiornik Kozłowa Góra oraz Park w Świerklańcu jako zespół przyrodniczo-krajobrazowy. [w:] Rzętała M., (red.): Interakcja człowiek-środowisko w badaniach geograficznych. SKNG UŚ, WNoZ UŚ, Sosnowiec: 115-123.
Czaja S., Rzętała M., 1999: Zmiany użytkowania ziemi i powierzchniowej sieci hydrograficznej na obszarze miasta Chorzowa od końca XVIII wieku do czasów współczesnych. [w:] Kapała Z. (red.): Zeszyty Chorzowskie, tom 3 (1998). Muzeum w Chorzowie, Chorzów: 22-36.
Jankowski A. T., Rzętała M., 1999: Pochodzenie i stopień zasolenia wód limnicznych na Wyżynie Śląskiej i terenach przyległych. [w:] Choiński A., Jańczak J., (red.): Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior. IMiGW – Oddział w Poznaniu, UAM – Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej IGF, Warszawa: 97-105.
Rzętała M., 1999: Hydrofizyczne i hydrochemiczne konsekwencje funkcjonowania zbiornika Dzierżno Duże w warunkach silnej antropopresji zlewni. [w:] Maciejewski M., Stoła H., (red.): Problemy wykorzystania i ochrony zasobów wodnych w aglomeracjach miejsko-przemysłowych. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa: 113-128.
Rzętała M., 1999: Some hydrochemical consequences of artificial water reservoirs functioning in anthropogenetically transformed catchments (a case study from the Silesian Upland and its borders). [in:] Snytko V. A., Szczypek T., (eds.): Modern nature use and anthropogenic processes. IG SB RAS, University of Silesia, Irkutsk – Sosnowiec: 88-93.
Rzętała M., Wach J., 1999: Ocena właściwości fizyko-chemicznych wód limnicznych jako źródło informacji o obiegu materii. [w:] Pełka-Gościniak J., Rzętała M., (red.): Górnośląsko-ostrawski region przemysłowy: wybrane problemy kształtowania i ochrony środowiska. Přírodovědecká fakulta Ostravské univerzity, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec: 205-209.
Jankowski A. T., Rzętała M., 2000: Wyżyna Śląska i jej obrzeża – stan i antropogeniczne zmiany jakości wód powierzchniowych (Silesian Upland and its borders – condition and anthropogenic changes in the quality of surface waters). [w:] Burchard J. (red.): Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce (State and anthropogenic changes of water quality in Poland). Wydawnictwo UŁ, Łódź: 143-154.
Kozyreva E. A., Rzętała M. A., Rzętała M., 2000: Water reservoirs in the Silesian Upland and its borders – selected anthropogenic conditions for the course of limnic processes. [w:] Jankowski A.T., Pirozhnik I.I. (eds.): Nature use in the different conditions of human impact. Belarus University, University of Silesia, Minsk – Sosnowiec: 156-163.
Rzętała M., 2000: Wybrane problemy eksploatacji i ochrony zbiorników wodnych na obszarze województwa śląskiego. [w:] Jankowski A.T., Myga-Piątek U., Ostaficzuk S., (red.): Środowisko przyrodnicze regionu górnośląskiego – stan poznania, zagrożenia i ochrona. Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Oddział Katowicki PTG, Sosnowiec: 117-131.
Rzętała M., Rahmonow O., 2000: Selected matters of protecting water reservoirs of the Upper Silesia region due to their genetic and functional diversity. [in:] Lóki J., Szabó J., (eds.): Anthropogenic aspects of landscape transformations. 1. University of Debrecen, Debrecen: 51-57.
Ignatenko I.V., Siromjasskaja E. A., Rahmonov O., Rzętała M., 2001: Vechnaja (mnogoletnjaa) merzlota Evrazii: proishojdenie, geografia, kriogennie processi i javlenia. [in:] Izvestia Voronejskogo Otdelenia RGO, vol. III: 15-20.
Игнатенко И. В., Даниленко А. Н., Паранина Г. Н., Сыромясская Е. А., Рахмонов О., Жентала M., 2001: Дифференциация ландшафтов арктической тундры Европейского Севера (Landscape differentiation of arctic tundra of the European North – Russian part). [in:] Buzek L., Rzętała M., (eds.): Man and landscape (Человек и ландшафт). Ostrava University, University of Silesia, Ostrava – Sosnowiec: 74-82.
Jankowski A.T., Molenda T., Rzętała M., 2001: Reservoirs in subsidence basins and depression hollows in the Silesian Upland – selected hydrological matters. [in:] Limnological Review, volume 1 (2001). Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń: 143-150.
Kozyreva A. E., Rzętała M. A., Rzętała M., 2001: Technogenic geological phenomena at the coast of the Balagansk expansion zone – the Bratsk water reservoir. [in:] Buzek L., Rzętała M., (eds.): Man and landscape (Человек и ландшафт). Ostrava University, University of Silesia, Ostrava – Sosnowiec: 102-113.
Molenda T., Rzętała M. A., Rzętała M., 2001: Anthropogenic changes in relief in the Silesian Upland – forms and processes. [w:] Současný stav geomorfologických výzkumů. Ostravska univerzita, Ħeská Asociace Geomorfoloů, Ostrava: 107-109.
Rahmonow O., Rzętała M., 2001: Historyczne i współczesne uwarunkowania przemian roślinności na obszarze Pustyni Błędowskiej. [w:] German K., Balon J., (red.): Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie. Problemy Ekologii Krajobrazu, t. X. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Kraków: 460-466.
Rzętała M., 2001: Niektóre możliwości wykorzystania sztucznych zbiorników wodnych na obszarze górnośląsko-ostrawskiego regionu przemysłowego. [w] Změny geografického prostŕedí v pohraničních oblastech Ostravského a Hornoslezského Regionu. Ostravská Univerzita, Ostrava: 198-204.
Rzętała M. A., Rzętała M., 2001: Wyżyna Śląska – przykład opisu wybranych komponentów środowiska regionu fizycznogeograficznego (na potrzeby wycieczki po województwie śląskim). [w:] Rzętała M., (red.): Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko. Tom 2. SKNG UŚ, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec: 133-145.
Jaguś A., Rzętała M., 2002: Effectveness of removal of organic compounds from rural domestic sewage using the hydrophyte technology (on the example of the reed-bed treatment plant in Inwałd, Southern Poland). [in:] Andrejchuk V. N., Korzhyk V. P., (eds.): Regional aspects of land use. Technical University „Kharkivski Politekhnichny Universytet” (Chernivtsy), University of Silesia, Chernivtsy – Sosnowiec: 73-86.
Jankowski A. T., Molenda T., Rzętała M. A. Rzętała M., 2002: Heavy metals in bottom deposits of artificial water reservoirs of the Silesian Upland an as indicator of human impact into the environment. [in:] Limnological Review, volume 2 (2002). Maria Curie-Skłodowska Press, Lublin: 171-180.
Molenda T., Rzętała M., 2002: Zmiany stężeń siarczanów (SO42-) w wodach wybranych zbiorników antropogenicznych Katowic. [w:] Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, 33. WBiOŚ US, WNOZ UŚ, Katowice – Sosnowiec: 29-34.
Rzętała M. A., Molenda T., Rzętała M., 2002: Bottom deposits as an indicator of ecological changes (on the example of artifical water reservoirs in the Pogoria catchment – Silesian Upland). [in:] Anthropogenic aspects of landscape transformations. University of Silesia – Faculty of Earth Sciences, Sosnowiec: 60-67.
Machowski R., Rzętała M., 2002: Garb Tarnogórski – przykład opisu komponentów środowiska mezoregionu fizycznogeograficznego (na potrzeby zajęć terenowych). [w:] Rzętała M., Szczypek T., (red.): Z badań nad wpływem antropopresji. Tom 3. SKNG UŚ, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec: 143-158.
Gawenda M., Machowski R., Rzętała M., 2003: Zmiany użytkowania terenu na obszarze Rudy Śląskiej. [w:] Jankowski A. T., Rzętała M., (red.): Problemy geoekologiczne górnośląsko-ostrawskiego regionu przemysłowego. Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec: 34-45.
Jankowski A. T., Machowski R., Molenda T., Nitkiewicz-Jankowska A., Rzętała M., 2003: Quantitative-qualitative characteristics and bases of water reservoirs revitalisation in area of Hummock of Tarnowskie Góry. [in:] Limnological Review, volume 3 (2003). Institute of Geography of the Jan Kochanowski University, Kielce: 95-100.
Kamiński A., Rzętała M., Szczypek T., 2003: Rola zbiorników wodnych w kształtowaniu krajobrazu. [w:] Człowiek i woda. Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Katowicki, Sosnowiec: 54-63.
Rahmonov O., Rzętała M., 2003: Turystyka i rekreacja w warunkach zróżnicowanej antropopresji na Wyżynie Śląskiej – wybrane zagadnienia. [w:] Pietrzak M. (red.): Krajobraz – Turystyka – Ekologia. Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XI. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie, Polska Asocjacja Krajobrazu, Leszno: 85-90.
Rahmonov O., Michalski G., Rzętała M., 2003: Some Ecological Problems of Protected Areas of Tajikistan. [in:] Gajos M., Myga-Piątek U., (eds.): Geographical Informations Systems. Interdisciplinary Aspects. University of Silesia, GIS Forum, SILGIS Association, Sosnowiec – Zagreb: 475-482.
Rzętała M., 2003: Rola zbiornika Kozłowa Góra w krajobrazie środkowej części doliny Brynicy. [w:] Woda w przestrzeni przyrodniczej i kulturowej. Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Oddział Katowicki Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Sosnowiec: 220-227.
Jaguś A., Rahmonov O., Rzętała M., Rzętała M. A., 2004: The Essence Of Cultural Landscape Transformation In The Neighbourhood Of Selected Artificial Water Reservoirs In Southern Poland. [in:] Kirchner K., Wojtanowicz J., (eds.): Cultural Landscapes. Regiograph, Brno: 37-55.
Jaguś A., Rzętała M., 2004: Ekologiczne aspekty przemian krajobrazu związanych z utworzeniem zbiorników zaporowych Czorsztyn–Niedzica i Sromowce Wyżne. [w:] Jankowski A. T., Rzętała M., (red.): Jeziora i sztuczne zbiorniki wodne – funkcjonowanie, rewitalizacja i ochrona. Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Polskie Towarzystwo Limnologiczne, Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Katowicki, Sosnowiec: 87-99.
Jankowski A. T., Rzętała M., 2004: Stan badań limnologicznych w regionie górnośląskim. [w:] Jankowski A. T., Rzętała M., (red.): Jeziora i sztuczne zbiorniki wodne – funkcjonowanie, rewitalizacja i ochrona. WNoZ UŚ, Polskie Towarzystwo Limnologiczne, PTG – Oddział Katowicki, Sosnowiec: 101-115.
Oles W, Rahmonov O, Rzetala M, Pytel S, Malik I, 2004: The ways of industrial wastelands management in the Upper Silesian Region. In: Ekologia (Bratislava), 23, Suppl. 1/2004: 244-251.
Rahmonov O., Rzętała M. A., Marańda M., Rzętała M., 2004: Procesy zarastania strefy litoralnej zbiornika Dzierżno Duże i rola roślinności w procesie kształtowania jego brzegów. [w:] Jankowski A. T., Rzętała M., (red.): Jeziora i sztuczne zbiorniki wodne – funkcjonowanie, rewitalizacja i ochrona. Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Polskie Towarzystwo Limnologiczne, Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Katowicki, Sosnowiec: 185-191.
Rahmonov O., Rzętała M., Rzętała M. A., 2004: Ecological conditions for vegetation growth in littoral zones of rivers and lakes (on the example of Salicaceae). [w:] Lóki J., Szabó J., (eds.): Anthropogenic aspects of landscape transformations. University of Silesia – Faculty of Natural Sciences, Debrecen: 29-34.
Rzętała M., 2004: Region górnośląski – obszar ekologicznego zagrożenia a możliwości rozwoju turystyki i rekreacji. [w:] Machowski R., Rzętała M., (red.): Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko. Tom 5. Studenckie Koło Naukowe Geografów UŚ, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec: 120-124.
Rahmonov O., Michalski G., Rzętała M., Kręciała M., 2004: Natural conditions of occurrence and distribution of endemic and relict plant species in Tajikistan. [in:] Kreković D. (ed.): Geographical Information Systems in Research & Practice. Zagreb, Croatia: 344-349.
Rahmonov O., Rzetala M., Malik I., Oles W., Pytel S., 2004: Possibilities of applying European Violet Willow (Salix acutifolia) in revitalising areas transformed by anthropogenic activity. Ekologia-Bratislava, 23. Suppl. 1 (2004): 280-290.
Trzhtsinsky Yu. B., Rzętała M., 2004: The role of anthropogenic factors in formation of shores of Lake Baikal. Limnological Review, vol. 4 (2004): 255-260. pdf
Jankowski A. T., Machowski R., Rzętała M., 2004: Sztuczne jeziora w regionie górnośląskim. [w:] Inżynieria Środowiska, XIII. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu, nr 502. AR, Wrocław. s. 115-123.
Jaguś A., Machowski R., Rahmonov O., Rzętała M., Rzętała M. A., 2005: Transformations in landscape in Polish Carpathians (selected issues from Pieniny Mts. region). [in:] Szabó J., Morkūnaitė R., (eds.): Landscapes – Nature and Man. University of Debrecen, Lithuanian Institute of Geology and Geography, Debrecen, Vilnius: 51-71.
Jankowski A. T., Molenda T., Rzętała M., 2005: Problemy gospodarki wodno-ściekowej. Ekologia, nr 6/32/2005: 36-38.
Jankowski A. T., Molenda T., Rzętała M., Bebek M., Mitko K., 2005: Heavy metals in bottom deposits of anthropogenic water reservoirs (a case study of settlement tanks of mine waters). Limnological Review, vol. 5 (2005): 101-106.
Jankowski A. T., Molenda T., Rzętała M., 2005: Renaturyzacja i ochrona wód powierzchniowych. [w:] Priorytety środowiskowe aglomeracji wielkoprzemysłowych. Informator specjalistyczny branży ekologicznej, nr 1/08/2005. Cz. I. Odpady – minimalizacja ilości powstających odpadów, wzrost wtórnego wykorzystania i bezpiecznego składowania pozostałych odpadów. Wody – jakość wód powierzchniowych i podziemnych oraz racjonalizacja ich wykorzystania. Polska Izba Ekologii, Katowice: 22-28.
Machowski R., Ruman M., Rzętała M., 2005: Water stage fluctuations in selected anthropogenic water reservoirs in the upper part of the Odra catchment. Limnological Review, vol. 5 (2005): 145-154.
Ruman M., Rzętała M., 2005: Zróżnicowanie pokrywy lodowej zbiorników zaporowych Turawa i Kozłowa Góra w latach hydrologicznych 1975-1996. [w:] Jankowski A. T., Rzętała M., (red.): Jeziora i sztuczne zbiorniki wodne – procesy przyrodnicze oraz znaczenie społeczno-gospodarcze. Uniwersytet Śląski – Wydział Nauk o Ziemi, Polskie Towarzystwo Limnologiczne, Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Katowicki, Sosnowiec: 189-196.
Rzętała M., 2005: Stereotyp w postrzeganiu Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego a potencjał dla rozwoju turystyki i rekreacji. [w:] Szczypek T. (red.): Środowisko przyrodnicze wobec zagrożeń antropogenicznych. Uniwersytet Śląski – Wydzial Nauk o Ziemi, Sosnowiec: 101-108.
Jankowski A. T., Molenda T., Rzętała M., 2005: Zmiany stężeń siarczanów (SO2-4) w wodach antropogenicznych zbiorników wodnych Wyżyny Śląskiej. [w:] Burchard J., (red.): Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce, t. III. Uniwersytet Łódzki, Komisja Hydrologiczna Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź. s. 186-192.
Machowski R., Rzętała M., 2006: Geneza, liczebność, funkcje oraz perspektywy użytkowania zbiorników wodnych na obszarze Pagórów Jaworznickich. [w:] Geographia. Studia et Dissertationes. T. 28. Katowice. s. 127-139.
Machowski R., Ruman M., Rzętała M., 2006: Silesian Upland as an anthropogenic lakeland. [w:] Rahmonov O., Rzętała M. A. (eds.): Anthropogenic aspects of landscape transformations. University of Silesia Faculty of Earth Sciences, Landscape Parks Group of the Silesian Voivodeship, Sosnowiec – Będzin. s. 55-61.
Machowski R., Rzętała M., 2006:Wyżyna Śląska i jej obrzeżenie jako "pojezierze antropogeniczne". Wszechświat, t. 107, nr 1–3/2006. s. 45-50.
Machowski R., Ruman M., Rzętała M., 2006: Abiotic manifestations of eutrophication of water reservoirs in cases extreme agricultural and industrial anthropopresure. Limnological Review, vol. 6 (2006). Polish Limnological Society, Poznań. s. 179-186. pdf
Jaguś A., Kulpa R., Rzętała M., 2006: Zmiany użytkowania terenu i wód powierzchniowych w Pieninach. [w:] Pieniny – przyroda i człowiek. T. 9. s. 143-155. pdf
Rzetala M., Rahmonov O., Malik I., Oleś W., Pytel S., 2006: Study on use of artificial water reservoirs in Silesian Upland (southern Poland) as element of cultural landscape. In: Ekologia (Bratislava), 25, Suppl. 1/2006. p. 212-220.
Malik I., Oles W., Pytel S., Rahmonov O., Rzetala M., 2003: Influence of pine monocultures on formation of meandering river channel (a case study of the Mała Panew – Opole Plain). In: Ekologia (Bratislava), vol. 25, Supplement 1/2006. p. 159-168.
Ruman M., Rzętała M., 2006: Nawigacja satelitarna w życiu codziennym i pracy geografa. Geografia w szkole, nr 3, 297(LIX). Edu-press, Warszawa. s. 22-25. pdf
Machowski R., Rzętała M. A., Rzętała M., 2006: Procesy i formy brzegowe w obrębie jeziora poeksploatacyjnego w początkowym okresie funkcjonowania na przykładzie zbiornika Kuźnica Warężyńska. [w:] Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, z. 37. WBiOŚ UŚ, WNoZ UŚ, Katowice – Sosnowiec, s. 29-36.
Rzętała M., 2007: Rola antropogenicznych zbiorników wodnych w kształtowaniu krajobrazu dolin rzecznych (na przykładzie regionu górnośląskiego, południowa Polska). [w:] Myga-Piątek U., (red.): Doliny rzeczne. Przyroda – Krajobraz – Człowiek. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, T. VII. Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Sosnowiec: 375-387.
Jankowski A. T., Rzętała M., 2007: Stereotyp w postrzeganiu stanu środowiska przyrodniczego Wyżyny Ślaskiej. [w:] Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju (The role of landscape for sustainable development). Uniwersytet Warszawski, Warszawa: 641-654. pdf
Rzętała M., 2007: Limnic water pollution of selected post-sand water reservoirs of Upper Silesian Region against a background of their economical use. Limnological Review, vol. 7 (2006), No. 2: 111-116. pdf
Rzętała M., 2007: Użytkowanie jeziora poeksploatacyjnego w warunkach skrajnego obciążenia antropogenicznego na przykładzie zbiornika Dzierżno Duże. [w:] Geographia. Studia et dissertationes, t. 29. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. s.15-37.
Smolarek W., Kopeć M., Rzętała M., 2007: Jakościowa charakterystyka wód wybranych źródeł w północno-wschodniej części Wyżyny Śląskiej. Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce, t. V. s. 315-322.
Betleja J., Fajer M., Rzętała M., Waga J. M., 2008: Natural conditions of the area Natura 2000 „Dolina Górnej Wisły” (The Upper Vistula Valley, Southern Poland). Anthropogenic aspects of landscape transformations, 5. (ed. J. Lóki, J. Szabó), University of Debrecen, Faculty of Sciences and Technology Department of Phisical Geography and Geoinformatics, Debrecen, s. 22-31.
Козырева Е. А., Радзиминович Я. Б., Жентала М., Тимофеев Н. В., 2008: Иcследование динамики развития экзогенных геологических процессов с применением совремиенных технологий (на примиере острова Олхон, озеро Байкал). [w:] А. Т. Янковский, Е. А. Козырева (ред.): Экзогенные процессы в геологической среде. Оценка природных опасностей. Сибирское Отделение Российской Академии Наук Институт Земной Коры Силезский Университет Факультет Наук о Земле. Иркутск-Сосновец. c. 17-30.
Rzętała M., Machowski R., 2008: Wody. [w:] Przyroda województwa śląskiego. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice. Publikacja elektroniczna – www
Rzętała M., Machowski R., 2008: Wody powierzchniowe stojące (jeziora i zbiorniki wodne). [w:] Przyroda województwa śląskiego. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice. Publikacja elektroniczna – www
Rzętała M., Machowski R., 2008: Wody powierzchniowe płynące. [w:] Przyroda województwa śląskiego. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice. Publikacja elektroniczna – www
Jankowski A. T., Machowski R., Ruman M., Rzętała M. A., Rzętała M., Tawkin Ł., 2008: Genesis, number, functions and perspectives of water reservoirs use in the area of Chełm (Silesian Upland). [w:]Bajkiewicz-Grabowska E., Borowiak D., (red.): Anthropogenic and natural transformations of lakes, vol. 1. Department of Limnology University of Gdańsk, Polish Limnological Society, Gdańsk. s. 59-62.
Machowski R., Ruman M., Rzętała M., Rzętała M. A., 2008: Bathymetric measurements taken by means of ADCP method (A case study of Turawa water reservoir). [w:] Bajkiewicz-Grabowska E., Borowiak D., (red.): Anthropogenic and natural transformations of lakes, vol. 1. Department of Limnology University of Gdańsk, Polish Limnological Society, Gdańsk. s. 109-113.
Rzętała M., 2008: Ocena znaczenia turystyczno-rekreacyjnego zbiorników wodnych (na przykładzie regionu górnośląsko-strawskiego). [w:] Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, 39. WBiOŚ UŚ, WNoZ UŚ, Katowice – Sosnowiec. s. 94-105.
Rzętała M., Oxygen conditions as an index of water ecology of anthropogenic lakes in Upper Silesia and Dąbrowa Basin (southern Poland) In: Boltižiar, M., (eds.), 2008: Implementation of landscape ecology in new and changing conditions. Institute of Landscape Ecology of the Slovak Academy of Sciences, Nitra. s. 377-383.
Kozyreva E. A., Trzhtsinsky Yu. B., Rzetala M., Rzetala M. A., 2006: The estimation of the geologic-geodynamical character of shores of Lake Baikal and the regulated water reservoirs. In: Boltižiar, M., (eds.), 2008: Implementation of landscape ecology in new and changing conditions. Institute of Landscape Ecology of the Slovak Academy of Sciences, Nitra. s. 187-192. pdf
Rzętała M., 2008: Liczebność i morfogeneza zbiorników wodnych na Wyżynie Śląskiej i w Kotlinie Oświęcimskiej. [w:] Absalon D., Hibszer A., (red.): Geograficzne aspekty antropopresji. Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Katowicki, Sosnowiec. s. 105-113.
Rzętała M. A., Rzętała M., 2008: Zbiorniki wodne na obszarze Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. [w:] Dulias R., Hibszer A., (red.): Górnośląski Związek Metropolitalny. Zarys geograficzny. Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Katowicki, Sosnowiec. s. 71-81.

do góry

© Mariusz Rzętała 2005-2011
Projekt i wykonanie: Szczepan Samulewicz & Marcin Plichta