Wybrane przykłady prac cytujących i cytowanych
(z uwzględnieniem Science Citation Index Expanded
tj. tzw. lista filadelfijska) za wyjątkiem autocytowań
– zestawienie w porządku przypadkowym

Bielańska-Grajner I., Gładysz A., 2010: Planktonic rotifers in mining lakes in the Silesian Upland: Relationship to environmental parameters. Limnologica, vol. 40. s. 67-72 (Rzętała M., 2008: Funkcjonowanie zbiorników wodnych oraz przebieg procesów limnicznych w warunkach zróżnicowanej antropopresji na przykładzie regionu górnośląskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. 172 s.)

Dulias R., 2010: Landscape planning in areas of sand extraction in the Silesian Upland, Poland. Landscape and Urban Planning, vol. 95, 3, pp. 91-104. (Rzętała M., 2008: Ocena znaczenia turystyczno-rekreacyjnego zbiorników wodnych (na przykładzie regionu górnośląsko-strawskiego). [w:] Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, 39. WBiOŚ UŚ, WNoZ UŚ, Katowice – Sosnowiec. s. 94-105.; Rahmonov O., Rzętała M. A., Marańda M., Rzętała M., 2004: Procesy zarastania strefy litoralnej zbiornika Dzierżno Duże i rola roślinności w procesie kształtowania jego brzegów. [w:] Jankowski A. T., Rzętała M., (red.): Jeziora i sztuczne zbiorniki wodne – funkcjonowanie, rewitalizacja i ochrona. Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Polskie Towarzystwo Limnologiczne, Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Katowicki, Sosnowiec. s. 185-191.).

Nieć M, Pietrzyk-Sokulska E., Gądek R, Lisner-Skórska J., 2008: Górnictwo wspomagające ochronę środowiska i jego kształtowanie – doświadczenia Kieleckich Kopalń Surowców Mineralnych. Gospodarka Surowcami Mineralnymi-Mineral Resources Management, Vol. 24, Issue 4, s. 251-U8 Part 4. (Jankowski A. T., Rzętała M., 2007: Stereotyp w postrzeganiu stanu środowiska przyrodniczego Wyżyny Ślaskiej. [w:] Znaczenie badań krajobrazowych dla zrównoważonego rozwoju (The role of landscape for sustainable development). Uniwersytet Warszawski, Warszawa. s. 641-654.).

Krodkiewska M., Michalik-Kucharz A., 2009: The bottom Oligochaeta communities in sand pits of different trophic status in Upper Silesia (Southern Poland). AQUAT ECOL 43 (2): 437-444. ( Jankowski A.T., Rzętała M., 2000: Wyżyna Śląska i jej obrzeża – stan i antropogeniczne zmiany jakości wód powierzchniowych (Silesian Upland and its borders – condition and anthropogenic changes in the quality of surface waters). [w:] Burchard J. (red.): Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce (State and anthropogenic changes of water quality in Poland). Wydawnictwo UŁ, Łódź. s. 143-154.)

Graf R., 2010: Zbiorniki poeksploatacyjne w strefie podmiejskiej i miejskiej Poznania na dawnych i współczesnych przekazach kartograficznych – analiza faz przeksztalceń. [w:] A. Kaniecki, A. Baczyńska (red.) Zmiany stosunków wodnych w czasach historycznych. Studia i Prace z Geografii i Geologii, 9, Bogucki Wyd. Nauk., Poznań. s. 85-102. (Rzętała M., 2008: Funkcjonowanie zbiorników wodnych oraz przebieg procesów limnicznych w warunkach zróżnicowanej antropopresji na przykładzie regionu górnośląskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. 172 s.).

Kasza H., 2009: Zbiorniki zaporowe. Znaczenie – eutrofizacja – ochrona. Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała. 366 s. (Bok M., Jankowski A. T., Michalski G., Rzętała M., 2004: Zbiornik Dziećkowice – charakterystyka fizycznogeograficzna i rola w górnośląskim systemie wodno-gospodarczym. Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Hydrologiczna, Warszawa. s. 72; Jaguś A. Rzętała M., 2003: Zbiornik Kozłowa Góra - funkcjonowanie i ochrona na tle charakterystyki geograficznej i limnologicznej. Komisja Hydrologiczna Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Warszawa. 156 s.; Machowski R., Rzętała M. A., Rzętała M., Wistuba B., 2005: Zbiornik Żywiecki – charakterystyka fizycznogeograficzna i znaczenie społeczno-gospodarcze. Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Katowicki, Sosnowiec. 80 s.; Machowski R., Ruman M., Rzętała M., 2005: Water stage fluctuations in selected anthropogenic water reservoirs in the upper part of the Odra catchment. Limnological Review, vol. 5 (2005). Faculty of Earth Sciences University of Silesia, Sosnowiec. s. 145-154.; Rzętała M., 2008: Funkcjonowanie zbiorników wodnych oraz przebieg procesów limnicznych w warunkach zróżnicowanej antropopresji na przykładzie regionu górnośląskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. 172 s.)

Alioszina I. N., 2009: Obszary –analogi jako instrument analizy geosystemów antropogenicznie zniekształconych. [w:] Acta Geographica Silesiana, 6. WNoZ UŚ, Sosnowiec. s. 5-8. (Rzętała M., 1998: Zróżnicowanie występowania sztucznych zbiorników wodnych na obszarze Wyżyny Katowickiej. [w:] Geographia. Studia et dissertationes, vol. 22. UŚ, Katowice. s. 52-67.).

Senze M., Kowalska-Góralska M., Polechoński R., Pokorny P., Dobicki W., 2008: Accumulation of selected heavy metals in bottom sediments of dolnośląskie province reservoirs. Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr. – OL PAN, 2008, 5 A, s. 126–132 (Jankowski A.T., Molenda T., Rzętała M.A., Rzętała M., 2002. Heavy metals in bottom sediments Upland as an indicator of human impact on the environment. Limn. Rev., 2, 171–180.).

Kaim D., 2009: Zmiany pokrycia terenu na pograniczu polsko-słowackim na przykładzie Małych Pienin. Przegląd Geograficzny, vol. 81 (1), pp. 93-106 . (Jaguś A., Rzętała M., 2002: Szczawnica i okolice – przyroda i człowiek. Karpatus, Szczawnica. 116 s.)

Grobelska H., 2008: Above-water accumulative forms within the shore zone of the reservoir showing significant seasonal water level fluctuations based on the Pakoski reservoir. Landform Analysis, vol. 6. s. 28-40 (OvcinnikovG.I., Trzcinskij I.D., Rzentala M. & Rzentala M., 2002: Abrazionno - akumulativnyje prociesy v beregovoj zone vodochranilisc (na primere juinogo priangaria i silieskoj vozvysennosti). Sosnowiec – lrkuck. 102 pp).

Wiśniewski B., Wolski T., Buchholz W., Kreft A., 2007: Bilanse wód jeziora Dąbie. Infrastruktura I Ekologia Terenów Wiejskich, nr 4/2. Polska Akademia Nauk –Oddział w Krakowie. s. 211–221 (Rzętała M., 2000: Bilans wodny oraz dynamika zmian wybranych zanieczyszczeń zbiornika Dzierżno Duże w warunkach silnej antropopresji. Prace Naukowe UŚ w Katowicach nr 1913. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. 176 s.)

Grobelska H., 2007: Rozwój strefy brzegowej nizinnego zbiornika wodnego w warunkach dużych wahań stanów wody na przykładzie Zbiornika Pakoskiego (Noteć Zachodnia). Nauka – Przyroda – Technologie, t. 1, z. 2. s. 21-30. (Ovèinnikov G.I., Tržcinskij J.D., Rzętała M., Rzętała M., 2002: Abrazjonno-akumulativnyje procesy v beregovoj zone vodochranilišè (na primere južnogo priangarja i sileskoj vozvyšennosti). UŚ WNoZ, RAN Sibirskoje Otdelenie Instytut Zemnoj Kory, Sosnowiec–Irkuck).

Pusch M., Andresen H. E., Bäthe J., Behrendt H., Fscher H., Friberg N., Gancarczyk A., Hoffmann C. C., Hachot J., Kronvang B., Nowacki F., Pedersen M. N., Sandin L., Schöll F., Scholten M., Stendera S., Svendsen L. M., Wnuk-Gławdel E., Wolter Ch., 2007: Rivers of the Central European Highlands and Plains. [w:] Tockner K., Robinson Ch. T., Uehlinger U., (eds.): Rivers of Europe. s. 525-576. (Rzętała M., Jaguś A., 2008: Polskie akweny i wodospady (zdjęcia: Agnieszka i Włodek Bilińscy). Videograf II, Katowice. 64 s.)

Chmura D., Sierka E., Orczewska A., 2007: Autecology of Impatiens parviflora DC. in natural forest communities. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXVI, Botanica Steciana, 11. s. 17-21. (Kozyreva E., Mazaeva O., Molenda T., Rzętała M. A., Rzętała M., Trzhtsinski Yu. B., 2004: Geomorphological processes in conditions of human impact – Lake Baikal, Southern part of the Angara valley, Silesian Upland. University of Silesia – Faculty of Earth Sciences, Sosnowiec. 88 pp + 14 pp).

Grobelska H., 2008: Rozwój strefy brzegowej sztucznych zbiorników wodnych w warunkach dużych wahań stanów wody. Landform Analysis, vol. 9. s. 205–207. (Ovèinnikov G.I., Tržcinskij J.D., Rzętała M., Rzętała M., 2002: Abrazjonno-akumulativnyje procesy v beregovoj zone vodochranilišè (na primere južnogo priangarja i sileskoj vozvyšennosti). UŚ WNoZ, RAN Sibirskoje Otdelenie Instytut Zemnoj Kory, Sosnowiec–Irkuck).

Wiejaczka Ł., 2008: Próba typologii brzegów zbiornika wodnego „Klimkówka”. Landform Analysis, vol. 9. s. 217-221. (Rzętała M., 1994: Klasyfikacja wybrzeży i procesy brzegowe wybranych zbiorników antropogenicznych Kotliny Dąbrowskiej. [w:] Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, 14. WBiOŚ-WNoZ UŚ, Katowice-Sosnowiec. s. 29-37.).

Jankowski A. T., 1997: The influence of waters from hard-coal mines on the hydrochemical relations of Upper Silesian Coal Basin (USCB) rivers. Geographia Polonica, vol. 68. s. 62-64. (Rzętała M., Wach J., 1995: Zmiany zasolenia wody zbiornika antropogenicznego Dzierżno Duże. [w:] Przeobrażenia środowiska geograficznego w przygranicznej strefie górnośląsko-ostrawskiego regionu przemysłowego. WNoZ UŚ, PK „CKKRW”, Sosnowiec. s. 112-116.).

Szlama D., Ostański M., Profus P., 2008: The avifauna of the Dzierżno Duże Retention Reservoir in the Upper Silesia. Part 3. The importance of the reservoir and its surroundings for migrating and wintering birds. Chrońmy Przyrodę Ojczystą, 64 (6). s. 3–48. (Rzętała M., 1998: Zróżnicowanie występowania sztucznych zbiorników wodnych na obszarze Wyżyny Katowickiej. [w:] Geographia. Studia et dissertationes, vol. 22. UŚ, Katowice. s. 52-67; Rzętała M., 2000: Bilans wodny oraz dynamika zmian wybranych zanieczyszczeń zbiornika Dzierżno Duże w warunkach silnej antropopresji. Prace Naukowe UŚ w Katowicach nr 1913. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. 176 s.)

Molenda T., 2006: Charakterystyka hydrograficzno - hydrochemiczna wypływów wód odciekowych wybranych składowisk odpadów przemysłowych. Zeszyty Naukowe. Górnictwo, z. 272. s. 95-103. (Molenda T., Rzętała M., 1995: Charakterystyka hydrograficzna i hydrochemiczna źródłowej części zlewni Ślepiotki [w:] Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, 19. WBiOŚ, WNoZ UŚ, Katowice-Sosnowiec. s. 25-30; Jankowski A.T., Molenda T., Rzętała M., 2002: Antropogeniczne „źródła” zwałów górnictwa węgla kamiennego. [w:] Stan o antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce. T. II. Uniwersytet Łódzki, Łódź. s. 113-118).

Kiszka J., 2005: Lichens of the Biała Woda Nature Reserve in the Małe Pieniny Mts (Western Carpathians). Polish Botanical Studies, vol. 19. s. 177-188. (Jaguś A., Rzętała M., 2002: Szczawnica i okolice – przyroda i człowiek. Karpatus, Szczawnica. 116 s.).

Jankowski A. T., Czylok A., 2008: Ochrona ekosystemów wodnych na obszarach zurbanizowanych i uprzemysłowionych. [w:] Partyka J., Pociask-Karteczka J., (red.): Woda na obszarach chronionych. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Ojcowksi Park Narodowy, Komisja Hydrologiczna PTG, Kraków. s. 53-61. (Rzętała M., 2008: Funkcjonowanie zbiorników wodnych oraz przebieg procesów limnicznych w warunkach zróżnicowanej antropopresji na przykładzie regionu górnośląskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. 172 s.; Jankowski A. T., Rzętała M., 2004: Stan badań limnologicznych w regionie górnośląskim. [w:] Jankowski A. T., Rzętała M., (red.): Jeziora i sztuczne zbiorniki wodne – funkcjonowanie, rewitalizacja i ochrona. Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Polskie Towarzystwo Limnologiczne, Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Katowicki, Sosnowiec. s. 101-115.).

Kaňok J., 1997: Antropogenní ovlivnění velikosti průtoků řek povodí Odry po profil Koźle. [w:] Scripta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Ostraviensis, 103. Ostrava. s. 185. (Rzętała M., 1996: Wpływ antropopresji na charakter wykorzystania hydrowęzła Dzierżno (wycieczka terenowa). [w:] Z badań nad wpływem antropopresji na kształtowanie warunków hydrologicznych. Materiały konferencyjne. SKNG UŚ, WNoZ UŚ, Sosnowiec. s. 86-93.

Jankowski A. T., 1998: Antropogeniczne uwarunkowania obiegu wody na terenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego. [w:] Magnuszewski A., Soczyńska U., (red.): Hydrologia u progu XXI wieku. s. 139-155. (Jankowski A.T., Rzętała M., 1996: Zmiany ilościowo-jakościowe zbiorników wodnych w warunkach silnej antropopresji [w:] Mała retencja w kształtowaniu środowiska, Wrocław 14-15.06.1996 r. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej nr 289. Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Wrocław; Rzętała M., 1998: Zróżnicowanie występowania sztucznych zbiorników wodnych na obszarze Wyżyny Katowickiej. [w:] Geographia. Studia et dissertationes. UŚ, Katowice. s. 52-67.).

Rahmonow O., 1999: Procesy zarastania Pustyni Błędowskiej. Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec. 72 s. (Jaguś A., Rzętała M., 1997: Przestrzenne zróżnicowanie wielkości spływu jonów Cl-, SO42-, NO3-, PO43- ze zlewni Przemszy w nawiązaniu do stopnia zagospodarowania jej powierzchni. [w:] Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, 24. WBiOŚ UŚ, WNOZ UŚ, Katowice-Sosnowiec. s. 26-34.).

Augustyniak M., Augustyniak M., 2000: Przewodnik metodyczny do podręcznika przyrody. Klasa V. Wydanie I – ISBN 83-88056-73-5. Wydawnictwo M. Rożak, Gdańsk. s. 72. (Hibszer A.,Myga-Piątek U., Rzętała M., (red.), 1999: Przyroda – scenariusze zajęć lekcyjnych dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Tom 1. Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec. 436 s.).

Augustyniak M., Augustyniak M., 2000: Przewodnik metodyczny do podręcznika przyrody. Klasa IV. Wydanie I – ISBN 83-88056-73-5. Wydawnictwo M. Rożak, Gdańsk. s. 72. (Hibszer A.,Myga-Piątek U., Rzętała M., (red.), 1999: Przyroda – scenariusze zajęć lekcyjnych dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Tom 1. Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec. 436 s.).

Kostecki M., Kozłowski J., Domurad A., Zych B., 2001: Charakterystyka hydro-chemiczna Potoku Toszeckiego w aspekcie oddziaływania na zbiornik zaporowy Pławniowice. [w:] Archiwum Ochrony Środowiska. Vol. 27, no. 2, pp. 125-140. (Jankowski A.T., Rzętała M., 1997: Problemy wykorzystania retencji zbiornikowej w warunkach silnej antropopresji. [w:] Choiński A. (red.): Wpływ antropopresji na jeziora. ZHIGW IGF UAM, Wydawnictwo HOMINI, Poznań-Bydgoszcz. s. 37-42.).

Kostecki M., Kozłowski J., Domurad A., Zych B., 2001: Charakterystyka hydro-chemiczna Potoku Toszeckiego w aspekcie oddziaływania na zbiornik zaporowy Pławniowice. [w:] Archiwum Ochrony Środowiska. Vol. 27, no. 2, pp. 125-140. (Jankowski A.T., Rzętała M., Wach J., 1995: Problemy eksploatacji i ochrony antropogenicznych zbiorników wodnych na przykładzie zbiornika Pławniowice. [w:] M.J. Gromiec (red.): Materiały XVI Sympozjum „Problemy ochrony, zagospodarowania i rekultywacji antropogenicznych zbiorników wodnych”. Zabrze, 15-16.11.1995 r. Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Jakości Wody IAWQ d IAWPRC, Zabrze. s. 33-41.).

Cichocki W., Jakubiec J., Koczur A., Kurzyński J., Mielnicka B., Profus P., Wuczyński A., 2002: Wpływ ekstremalnych opadów na roślinność i zwierzęta obszarów przyrodniczo cennych. [w:] Denisiuk Z. (red.): Strategia zachowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej obszarów przyrodniczo-cennych dotkniętych klęską powodzi. Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Kraków. s. 107-154. (Rzętała M., 2000: Bilans wodny oraz dynamika zmian wybranych zanieczyszczeń zbiornika Dzierżno Duże w warunkach silnej antropopresji. Prace Naukowe UŚ w Katowicach nr 1913. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. 176 s.).

Nadgórska A., Smyłła A., Kostecki M., 2002: Przeżywalność szczepu Escherichia Coli K12 J62-1 w wodzie zbiornika Dzierżno Duże. Archiwum Ochrony Środowiska. Vol. 28, no. 4, p.89-103. (Rzętała M., 2000: Bilans wodny oraz dynamika zmian wybranych zanieczyszczeń zbiornika Dzierżno Duże w warunkach silnej antropopresji. Prace Naukowe UŚ w Katowicach nr 1913. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. 176 s.).

Deryło A., Kostecki M., Kowalczyk D., Szilman P., 2002: Planktonowa fauna skorupiakowa wybranych zbiorników zapadliskowych województwa śląskiego. Archiwum Ochrony Środowiska, vol. 28, no. 3, s. 99-111. (Jankowski A.T., Rzętała M., Wach J., 1995: Problemy eksploatacji i ochrony antropogenicznych zbiorników wodnych na przykładzie zbiornika Pławniowice. [w:] M. J. Gromiec (red.): Problemy ochrony, zagospodarowania i rekultywacji antropogenicznych zbiorników wodnych. Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Jakości Wody IAWQ d IAWPRC, Zabrze. s. 33-41.).

Deryło A., Kostecki M., Kowalczyk D., Szilman P., 2002: Planktonowa fauna skorupiakowa wybranych zbiorników zapadliskowych województwa śląskiego. Archiwum Ochrony Środowiska, vol. 28, no. 3, s. 99-111. (Jankowski A.T., Rzętała M., 1997: Problemy wykorzystania retencji zbiornikowej w warunkach silnej antropopresji. [w:] Choiński A. (red.): Wpływ antropopresji na jeziora. ZHIGW IGF UAM, Wydawnictwo HOMINI, Poznań-Bydgoszcz. s. 37-42.).

Jankowski A.T., Rzętała M., Wach J., 1999: Sztuczne zbiorniki wodne a ilościowo-jakościowe zmiany w obiegu materii. [w:] Burchard J., Ziułkiewicz M., (red.): XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Chemizm opadów atmosferycznych wód powierzchniowych i podziemnych”. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź: 58-60.

Kostecki M., 2002: Opad atmosferyczny jako element bilansu zanieczyszczeń zbiorników zaporowych hydrowęzła Kłodnicy. [w:] Archiwum Ochrony Środowiska. Vol. 28, no. 2, pp. 45-58. (Jankowski A.T., Rzętała M., 2000: Wyżyna Śląska i jej obrzeża – stan i antropogeniczne zmiany jakości wód powierzchniowych (Silesian Upland and its borders – condition and anthropogenic changes in the quality of surface waters). [w:] Burchard J. (red.): Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce (State and anthropogenic changes of water quality in Poland). Wydawnictwo UŁ, Łódź. s. 143-154.).

Bajgier-Kowalska M., 2003: Wpływ działalności człowieka na odmładzanie i rozwój osuwisk. [w:] Waga J. M., Kocel K., (red.): Człowiek w środowisku przyrodniczym – zapis działalności. Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Katowicki, Sosnowiec. s. 16-21. (Овчинников Г. И., Тржцинский Ю. Б., Жентала М., Жентала М. А., 2002: Aбразионно-аккумулятивные процессы в береговой зоне водохранилищ (на примере южного Приангарья и Силезской возвышенности). Факультет наук о Земле Силезского университета, Институт земной коры Сибирского отделения Российской Aкадемии наук, Сосновец – Иркутск. 102 c.).

Owczynnikow G. I., 2003: Dynamika bieriegovoj zony angarskich vodohraniliszcz. Avtoreferat dissiertacii na soiskanie uczienoj stiepieni doktora geograficzeskich nauk.. Institut ziemnoj kory Sibirskovo otdielienia Rosijskoj akademii nauk, Irkutsk. 50 s. (Овчинников Г. И., Тржцинский Ю. Б., Жентала М., Жентала М. А., 2002: Aбразионно-аккумулятивные процессы в береговой зоне водохранилищ (на примере южного Приангарья и Силезской возвышенности). Факультет наук о Земле Силезского университета, Институт земной коры Сибирского отделения Российской Aкадемии наук, Сосновец – Иркутск. 102 c.).

Pociask-Karteczka J., Czulak J., Niedbała J., Niedbała J., 2003: Model Assessing Changes of the Raba River Runoff Caused by the Dobczyce Reservoir (Poland). [w:] Polish Journal of Environmental Studies, vol. 12, no. 4 (2003). s. 485-488. (Jaguś A., Rzętała M., 2000: Zbiornik Poraj – charakterystyka fizycznogeograficzna. Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec. 82 s.).

Zawada K., 2004: Rzeźba i osady czwartorzędowe Pustyni Błędowskiej. [w:] Czwartorzęd obszaru Polski na tle struktur starszego podłoża (Quaternary of Poland on the background of older bedrock structures). Prace Instytutu Geografii Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach, nr 13 (2004). s. 97-105. (Rahmonow O., Rzętała M., 2001: Historyczne i współczesne uwarunkowania przemian roślinności na obszarze Pustyni Błędowskiej. [w:] K. German, J. Balon, (red.): Przemiany środowiska przyrodniczego Polski a jego funkcjonowanie. Problemy Ekologii Krajobrazu, t. X. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Polska Asocjacja Ekologii Krajobrazu, Kraków. s. 460-466.).

Jańczak J., Sziwa R., Kowalik A., Brodzińska B., 2005: Water control and the causes of low water quality in Radzyny reservoir. [in:] Limnological Review, vol. 5 (2005). s. 107-115. (Jaguś A. Rzętała M., 2003: Zbiornik Kozłowa Góra - funkcjonowanie i ochrona na tle charakterystyki geograficznej i limnologicznej. Komisja Hydrologiczna Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Warszawa. 156 s.).

Jańczak J., Sziwa R., Kowalik A., Brodzińska B., 2005: Water control and the causes of low water quality in Radzyny reservoir. [in:] Limnological Review, vol. 5 (2005). s. 107-115. (Jankowski A. T., Machowski R., Molenda T., Nitkiewicz-Jankowska A., Rzętała M., 2003: Quantitative-qualitative characteristics and bases of water reservoirs revitalisation in area of Hummock of Tarnowskie Góry. [in:] Limnological Review, volume 3 (2003). Institute of Geography of the Jan Kochanowski University, Kielce. p. 95-100.)

Jańczak J., Sziwa R., Kowalik A., Brodzińska B., 2005: Water control and the causes of low water quality in Radzyny reservoir. [in:] Limnological Review, vol. 5 (2005). s. 107-115. (Rzętała M., 2000: Bilans wodny oraz dynamika zmian wybranych zanieczyszczeń zbiornika Dzierżno Duże w warunkach silnej antropopresji. Prace Naukowe UŚ w Katowicach nr 1913. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. 176 s.).

Stolarska M., Frątczak J., 2005: Sezonowa zmiennośc podstawowych właściwości fizykochemicznych wód w wybranych łódzkich stawach. [w:] Jankowski A. T., Rzętała M., (eds.), 2005: Lakes and artificial water reservoirs – natural processes and socio-economic importance. University of Silesia – Faculty of Earth Sciences, Polish Limnological Society, Polish Geographical Society – Branch Katowice, Sosnowiec. s. 221-230. (Rzętała M., 2000: Bilans wodny oraz dynamika zmian wybranych zanieczyszczeń zbiornika Dzierżno Duże w warunkach silnej antropopresji. Prace Naukowe UŚ w Katowicach nr 1913. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. 176 s.).

Wolski T., Wiśniewski B., 2005: The analysis of Dąbie Lake water balance. [w:] [in:] Limnological Review, vol. 5 (2005). s. 107-115. (Rzętała M., 2000: Bilans wodny oraz dynamika zmian wybranych zanieczyszczeń zbiornika Dzierżno Duże w warunkach silnej antropopresji. Prace Naukowe UŚ w Katowicach nr 1913. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. 176 s.).

Kostecki M., 2005: O znaczeniu i potrzebie ochrony antropogenicznych zbiorników wodnych Zachodniego Węzła Wodnego GOP. [w:] Problemy Ekologii, vol. 9, nr 4 (52). (Jankowski A.T., Rzętała M., 2000: Wyżyna Śląska i jej obrzeża – stan i antropogeniczne zmiany jakości wód powierzchniowych (Silesian Upland and its borders – condition and anthropogenic changes in the quality of surface waters). [w:] Burchard J. (red.): Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce (State and anthropogenic changes of water quality in Poland). Wydawnictwo UŁ, Łódź. s. 143-154.).

Augustyniak M., Babczyńska A., Migula P., Wilczek G., Łaszczyca P. Kafel A., Augustyniak M., 2005: Joint effects of dimethoate and heavy metals on metabolic responses in a grasshopper (Chorthippus brunneus) from a heavy metals pollution gradient. Comparative Biochemistry and Physiology, Part C. Vol. 141, Issue 4, pp. 412-419. (Czylok A., Rahmonow O., Rzętała M., Tyc A., 1998: Antropogeniczne przekształcenia krajobrazu w regionach eksploatacji rud cynku i ołowiu oraz piasków podsadzkowych. [w:] M. Rzętała, T. Szczypek (red.): 47 Zjazd PTG „Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego” - przewodnik sesji terenowych. III. Sosnowiec, 23-26 września 1998 r. Oddział Katowicki PTG, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec. s. 7-32.).

Nocuń W., Kostecki M., 2005: Hydro-chemical characteristic of the Bytomka River. Archives of Environmental Protection, Vol. 31, no. 1., pp. 31-42. (Jankowski A.T., Rzętała M., 2000: Wyżyna Śląska i jej obrzeża – stan i antropogeniczne zmiany jakości wód powierzchniowych (Silesian Upland and its borders – condition and anthropogenic changes in the quality of surface waters). [w:] Burchard J. (red.): Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce (State and anthropogenic changes of water quality in Poland). Wydawnictwo UŁ, Łódź. s. 143-154.).

Machowski R., 2005: Badania limnologiczne antropogenicznych zbiorników wodnych na Wyżynie Śląskiej. [w:] Krzemień K., Trepińska J., Bokwa A., (red.): Rola stacji terenowych w badaniach geograficznych. Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. s. 285-295. (Jaguś A., Rzętała M., Rzętała M.A., 1998: Morfologia strefy litoralnej jako indykator ewolucji sztucznych zbiorników wodnych. [w:] Główne kierunki badań geomorfologicznych w Polsce. Stan aktualny i perspektywy. Wydawnictwo UMCS, Lublin. s. 413-414; Jaguś A. Rzętała M., 2003: Zbiornik Kozłowa Góra - funkcjonowanie i ochrona na tle charakterystyki geograficznej i limnologicznej. Komisja Hydrologiczna Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Warszawa. 156 s.; Jankowski A. T., Machowski R., Molenda T., Nitkiewicz-Jankowska A., Rzętała M., 2003: Quantitative-qualitative characteristics and bases of water reservoirs revitalisation in area of Hummock of Tarnowskie Góry. [in:] Limnological Review, volume 3 (2003). Institute of Geography of the Jan Kochanowski University, Kielce. p. 95-100; Jankowski A.T., Rzętała M., 1997: Zmiany ilościowo-jakościowe zbiorników wodnych w warunkach silnej antropopresji [w:] Gospodarka wodna, nr 4. Wydawnictwo SIGMA NOT, Warszawa. s. 117-120; Rzętała M., 1998: Zróżnicowanie występowania sztucznych zbiorników wodnych na obszarze Wyżyny Katowickiej. [w:] Geographia. Studia et dissertationes. UŚ, Katowice. s. 52-67; Rzętała M., 2000: Bilans wodny oraz dynamika zmian wybranych zanieczyszczeń zbiornika Dzierżno Duże w warunkach silnej antropopresji. Prace Naukowe UŚ w Katowicach nr 1913. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. 176 s.).

Grobelska H., 2005: Rozwój plaży w warunkach dużych wahań stanów wody na przykładzie Jeziora Pakoskiego . [w:] [w:] Jankowski A. T., Rzętała M., (red.): Jeziora i sztuczne zbiorniki wodne – procesy przyrodnicze oraz znaczenie społeczno-gospodarcze. Uniwersytet Śląski – Wydział Nauk o Ziemi, Polskie Towarzystwo Limnologiczne, Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Katowicki, Sosnowiec. s. 79-85. (Owczinnikow G. I., Trzcinskij Ju. B., Rzętała M., Rzętała M. A., 2002: Abrazionno-akkumuliatiwnyje processy w bieriegowoj zonie wodochraniliszcz (na primierie jużnogo Priangarja i Silezskoj wozwyszennosti). WNoZ UŚ – IZK SO RAN, Sosnowiec – Irkutsk. 116 s.).

Lewin I., Smoliński A., 2006: Rare and vulnerable species in the mollusc communities in the mining subsidence reservoirs of an industrial area (The Katowicka Upland, Upper Silesia, Southern Poland). [w:] Limnologica Volume 36, Issue: 3, 2006, pp. 181-191.( Jankowski A.T., Rzętała M., 2000: Wyżyna Śląska i jej obrzeża – stan i antropogeniczne zmiany jakości wód powierzchniowych (Silesian Upland and its borders – condition and anthropogenic changes in the quality of surface waters). [w:] Burchard J. (red.): Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce (State and anthropogenic changes of water quality in Poland). Wydawnictwo UŁ, Łódź. s. 143-154.).

Grobelska H., 2005: Rozwój brzegu abrazyjnego zbiornika wodnego o dużych wahaniach stanów wody (zbiornik pakoski, Noteć zachodnia). [w:] Szczypek T. (red.): Środowisko przyrodnicze wobec zagrożeń antropogenicznych. Uniwersytet Śląski – Wydzial Nauk o Ziemi, Sosnowiec. s. 46-58. (Ovčinnikov G.I., Trzcinskij J. B., Rzętała M., Rzętała M. A., 2002, Abrazjonno–akumulativnyje procesy v beregovoj zone vodochranilišč (na primere južnogo Priangarja i Sileskoj vozvyšennosti), UŚ – WNoZ, RAN – Sibirskoje otdelenie, Instytut zemnoj kory, Sosnowiec – Irkuck. s. 102.).

Lewin I., Smoliński A., 2006: Rare and vulnerable species in the mollusc communities in the mining subsidence reservoirs of an industrial area (The Katowicka Upland, Upper Silesia, Southern Poland). [w:] Limnologica Volume 36, Issue: 3, 2006, pp. 181-191. (Rzętała M., 1998: Zróżnicowanie występowania sztucznych zbiorników wodnych na obszarze Wyżyny Katowickiej. [w:] Geographia. Studia et dissertationes, vol. 22. UŚ, Katowice. s. 52-67.).

Trzcinskij Yu. B., Kozyreva E. A., Vierhozin I. I., 2005: Inżienierno-geologiczieskije osobiennosti irkutskogo amfiteatra. Izdatielstvo gosudarstviennogo tiehniczieskogo univiersitieta, Irkutsk. s. 124. (Kozyreva E., Mazaeva O., Molenda T., Rzętała M. A., Rzętała M., Trzhtsinski Yu. B., 2004: Geomorphological processes in conditions of human impact – Lake Baikal, Southern part of the Angara valley, Silesian Upland. University of Silesia – Faculty of Earth Sciences, Sosnowiec. 88 pp + 14 pp (photo).).

Grobelska H., 2006: Formy akumulacyjne w strefie brzegowej zbiornika pakoskiego (podpietrzone Jezioro Pakoskie). [w:] Gierszewski P., Karasiewicz M. T., (red.): Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia fizyczna. Dokumentacja Geograficzna, nr 32. Warszawa. s. 90-93. (Ovčinnikov G.I., Trzcinskij J. B., Rzętała M., Rzętała M. A., 2002, Abrazjonno–akumulativnyje procesy v beregovoj zone vodochranilišč (na primere južnogo Priangarja i Sileskoj vozvyšennosti), UŚ – WNoZ, RAN – Sibirskoje otdelenie, Instytut zemnoj kory, Sosnowiec – Irkuck. s. 102.).

Golosov V., Panin A., 2006: Century-scale stream network dynamics in the Russian Plain in response to climate and land use change. [in:] Catena, Vol. 66, Issue 1-2, 2006, pp. 74-92. (Buzek L., Rzętała M., (eds.), 2001: Man and landscape. Ostrava University, University of Silesia, Ostrava – Sosnowiec. p. 171.).

Mazaeva O. A., Grobelska H., Hak V., 2006: Rozwój dolinek erozyjnych w strefie brzegowej sztucznego zbiornika wodnego (zbiornik Bracki, Rosja). [w:] Gierszewski P., Karasiewicz M. T., (red.): Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia fizyczna. Dokumentacja Geograficzna, nr 32. Warszawa. s. 195-199. (Kozyreva E., Mazaeva O., Molenda T., Rzętała M. A., Rzętała M., Trzhtsinski Yu. B., 2004: Geomorphological processes in conditions of human impact – Lake Baikal, Southern part of the Angara valley, Silesian Upland. University of Silesia – Faculty of Earth Sciences, Sosnowiec. 88 pp + 14 pp (photo).).

Pelka-Gosciniak J., 2006: Restoring nature in mining areas of the Silesian Upland (Poland). Earth Surface Processes And Landforms, 31 (13). p. 1685-1691. (Kozyreva E., Mazaeva O., Molenda T., Rzętała M. A., Rzętała M., Trzhtsinski Yu. B., 2004: Geomorphological processes in conditions of human impact – Lake Baikal, Southern part of the Angara valley, Silesian Upland. University of Silesia – Faculty of Earth Sciences, Sosnowiec. 88 pp + 14 pp (photo).).

Ruman M., Smolarek W., 2006: Zmiany wybranych właściwości fizyczno-chemicznych wód Jeziora Małego i Średniego (Równina Opolska). [w:] Gierszewski P., Karasiewicz M. T., (red.): Idee i praktyczny uniwersalizm geografii. Geografia fizyczna. Dokumentacja Geograficzna, nr 32. Warszawa. s. 256-262. (Jaguś A., Rzętała M., 2000: Zbiornik Poraj – charakterystyka fizycznogeograficzna. Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec. 82 s.; Jankowski A.T., Rzętała M., 1998: Eutrofizacja sztucznych zbiorników wodnych na Wyżynie Śląskiej i jej obrzeżach. [w:] W. Lange, D. Borowiak (red.): Zagrożenia degradacyjne a ochrona jezior (Degradation hazards and Lakes’ protection). Wydawnictwo DJ, Gdańsk. s. 27-31; Jankowski A.T., Rzętała M., 1999: Pochodzenie i stopień zasolenia wód limnicznych na Wyżynie Śląskiej i terenach przyległych. [w:] Choiński A., Jańczak J., (red.): Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior. IMiGW - Oddział w Poznaniu, UAM - Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej IGF, Warszawa. s. 97-105; Rzętała M., 1996: Wpływ antropopresji na charakter wykorzystania hydrowęzła Dzierżno (wycieczka terenowa). [w:] Z badań nad wpływem antropopresji na kształtowanie warunków hydrologicznych. SKNG UŚ, WNoZ UŚ, Sosnowiec. 86-93; Rzętała M., Wach J., 1995: Zmiany zasolenia wody zbiornika antropogenicznego Dzierżno Duże. [w:] Materiały Sympozjum Polsko-Czeskiego „Przeobrażenia środowiska geograficznego w przygranicznej strefie górnośląsko-ostrawskiego regionu przemysłowego”. WNoZ UŚ, PK „CKKRW”, Sosnowiec. s. 112-116; Rzętała M., Wach J., 1997: Pochodzenie i stopień zasolenia wód powierzchniowych województwa katowickiego. [w:] Změny geografického prostŕedí v pohraničních oblastech Ostravského a Hornoslezského Regionu. Sbornik referátů z mezinárodni vědecké konference, konané ve dnech 3-4 dubna 1997 v Ostravé. Ostravská Univerzita, Uniwersytet Śląski, Ostrava. s. 120-127.).

Jankowski A. T., Molenda T., Bebek M., Mitko K., 2006: Zinc (Zn) and copper (Cu) as indicators of bottom deposits anthropogenic pollution. Limnological Review, vol. 6 (2006). Polish Limnological Society, Poznań. s. 129-134. (Jankowski A. T., Molenda T., Rzętała M., Bebek M., Mitko K., 2005: Heavy metals in bottom deposits of anthropogenic water reservoirs (a case study of settlement tanks of mine waters). Limnological Review, vol. 5 (2005). Faculty of Earth Sciences University of Silesia, Sosnowiec. s. 101-106.).

Jankowski A. T., Molenda T., Bebek M., Mitko K., 2006:Zinc (Zn) and copper (Cu) as indicators of bottom deposits anthropogenic pollution. Limnological Review, vol. 6 (2006). Polish Limnological Society, Poznań. s. 129-134. (Rzętała M.A., Molenda T., Rzętała M., 2002: Bottom deposits as an indicator of ecological changes (on the example of artifical water reservoirs in the Pogoria catchment – Silesian Upland). [in:] Anthropogenic aspects of landscape transformations. University of Silesia – Faculty of Earth Sciences, Sosnowiec. s. 60-67.).

Pelka-Gosciniak J., 2006:Restoring nature in mining areas of the Silesian Upland (Poland). Earth Surface Processes And Landforms, 31 (13). p. 1685-1691. (Jankowski A.T., Molenda T., Rzętała M., 2001: Reservoirs in subsidence basins and depression hollows in the Silesian Upland – selected hydrological matters. [in:] Limnological Review, volume 1 (2001). Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń. s. 143-150).

Smolarek W., Ruman M., 2006: Charakterystyka zjawisk krenologicznych na obszarze miasta Sosnowca. [w:] Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, z. 37. WBiOŚ UŚ, WNoZ UŚ, Katowice – Sosnowiec, s. 54-61. (Smolarek W., Kopeć M., Rzętała M., 2005: Jakościowa charakterystyka wód wybranych źródeł w północno-wschodniej części Wyżyny Śląskiej. Przegląd Geologiczny, vol. 53, nr 11. s. 1075-1076).

Jankowski G., 2006: SPA values of Szczawnica Zdrój. Conditions of the foreign tourism development on Central and Eastern Europe. Vol. 9. Contemporary models of spa tourism in the aspect of sustainable development. University of Wrocław, Institute of Geography and Regional Development, Depatment of Regional and Tourism Geography, Wrocław, s. 327-334. (Jaguś A., Rzętała M., 2002: Szczawnica i okolice – przyroda i człowiek. Karpatus, Szczawnica. 116 s.)

Grobelska H., 2006: Ewolucja strefy brzegowej zbiornika Pakoskiego (Pojezierze Gnieźnieńskie). IGiPZ PAN, Warszawa. s. 122. (Ovčinnikov G.I., Trzcinskij J. B., Rzętała M., Rzętała M. A., 2002, Abrazjonno–akumulativnyje procesy v beregovoj zone vodochranilišč (na primere južnogo Priangarja i Sileskoj vozvyšennosti), UŚ – WNoZ, RAN – Sibirskoje otdelenie, Instytut zemnoj kory, Sosnowiec – Irkuck. s. 102.

Trzhtsinsky Yu. B, Kozyreva E. A., Trufanov A. B., 2006: The exo-dynamic processes as the main cause of ecological problems in Eastern Siberia. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekologii, Seria: Ekologia, z. 2. Sosnowiec. s. 159-166. (Kozyreva E., Mazaeva O., Molenda T., Rzętała M. A., Rzętała M., Trzhtsinski Yu. B., 2004: Geomorphological processes in conditions of human impact – Lake Baikal, Southern part of the Angara valley, Silesian Upland. University of Silesia – Faculty of Earth Sciences, Sosnowiec. 88 pp + 14 pp)

Rahmonov O., Rahmonov M., Szczypek S., 2006: Przestrzenna i czasowa zmienność oraz współczesne znaczenie ekologiczne antropogenicznych zbiorników wodnych w okolicach Szczygłowic na Płaskowyżu Rybnickim. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekologii, Seria: Ekologia, z. 2. Sosnowiec. s. 117–131. (Jankowski A.T., Rzętała M., 1997: Zmiany ilościowo-jakościowe zbiorników wodnych w warunkach silnej antropopresji [w:] Gospodarka wodna, nr 4. s. 117-120; Machowski R., Rzętała M., 2006: Wyżyna Śląska i jej obrzeżenie jako “pojezierze antropogeniczne”. Wszechświat, t. 107, nr 1–3/2006. s. 45-50; Rahmonow O., Rzętała M., Rzętała M.A., 1998: Zbiornik Dzierżno Duże - rola roślinności w rozwoju procesów brzegowych. [w:] M. Rzętała, T. Szczypek (red.): Geografia w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnośląskiego. II. Oddział Katowicki PTG, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec. s. 107-108; Rzętała M., 1995: Zróżnicowanie występowania zbiorników wodnych na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. [w:] Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, 20. WBiOŚ-WNoZ UŚ, Katowice-Sosnowiec. s. 5-10; Rzętała M., 1998: Zróżnicowanie występowania sztucznych zbiorników wodnych na obszarze Wyżyny Katowickiej. [w:] Geographia. Studia et dissertationes, vol. 22. UŚ, Katowice. s. 52-67.)

Machowski R., 2007: Eutrofizacja zbiorników wodnych w nieckach osiadania na Wyżynie Katowickiej. [w:] Michalczyk Z., (red.): Obieg wody w środowisku naturalnym i przekształconym. Badania hydrograficzne w poznawaniu środowiska, T. VIII. Wydawnictwo UMCS, Lublin. s. 351–360. (Jankowski A.T., Molenda T., Rzętała M., 2001: Reservoirs in subsidence basins and depression hollows in the Silesian Upland – selected hydrological matters. [in:] Limnological Review, volume 1 (2001), s. 143-150; Jankowski A.T., Rzętała M., 1998: Eutrofizacja sztucznych zbiorników wodnych na Wyżynie Śląskiej i jej obrzeżach. [w:] W. Lange, D. Borowiak (red.): Zagrożenia degradacyjne a ochrona jezior. Wydawnictwo DJ, Gdańsk. s. 27-31; Machowski R., Ruman M., Rzętała M., 2006: Abiotic manifestations of eutrophication of water reservoirs in cases extreme agricultural and industrial anthropopresure. Limnological Review, vol. 6 (2006), s. 179-186; Rzętała M., 1998: Zróżnicowanie występowania sztucznych zbiorników wodnych na obszarze Wyżyny Katowickiej. [w:] Geographia. Studia et dissertationes. UŚ, Katowice. s. 52-67.)

Strzelec M., Krodkiewska M., 2006: Zbiorniki zapadliskowe w krajobrazie śląskim. Ekologia, nr 2/34/2006. Katowice. s. 40-42. (Rzętała M., 1998: Zróżnicowanie występowania sztucznych zbiorników wodnych na obszarze Wyżyny Katowickiej. [w:] Geographia. Studia et dissertationes. UŚ, Katowice. s. 52-67.)

Machowski R., Ruman M., 2007: The changes in the chosen physico-chemical parameters of the Srebrne Lake and Kacze Doły Lake waters (The Opolska Plain). Limnological Review, vol. 7/2007, No. 1. pp. 55-60. (Jaguś A., Rzętała M., 2000: Zbiornik Poraj – charakterystyka fizycznogeograficzna. Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec. 82 s.; Jaguś A. Rzętała M., 2003: Zbiornik Kozłowa Góra  funkcjonowanie i ochrona na tle charakterystyki geograficznej i limnologicznej. Komisja Hydrologiczna Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Warszawa. 156 s.; Jankowski A.T., Rzętała M., 1999: Pochodzenie i stopień zasolenia wód limnicznych na Wyżynie Śląskiej i terenach przyległych. [w:] Choiński A., Jańczak J., (red.): Naturalne i antropogeniczne przemiany jezior. IMiGW - Oddział w Poznaniu, UAM - Zakład Hydrologii i Gospodarki Wodnej IGF, Warszawa. s. 97-105; Rzętała M., Wach J., 1997: Pochodzenie i stopień zasolenia wód powierzchniowych województwa katowickiego. [w:] Změny geografického prostŕedí v pohraničních oblastech Ostravského a Hornoslezského Regionu. Ostravská Univerzita, Uniwersytet Śląski, Ostrava. s. 120-127).

Chmura D., Sierka E., 2007: The invasibility of deciduous forest communities after disturbance: A case study of Carex brizoides and Impatiens parviflora invasion. Forest Ecology and Management, 242 (2007), p. 487–495. (Kozyreva E., Mazaeva O., Molenda T., Rzętała M. A., Rzętała M., Trzhtsinski Yu. B., 2004: Geomorphological processes in conditions of human impact – Lake Baikal, Southern part of the Angara valley, Silesian Upland. University of Silesia – Faculty of Earth Sciences, Sosnowiec. 88 pp + 14 pp (photo).)

Korabiewski B., 2005: Ślady działalności antropogenicznej w środowisku wodnym w dorzeczu górnej Kwisy (The trace of human activity in water sediments in the upper Kwisa catchments). [w:] Szponar A., Horska-Schwarz S.,Struktura przestrzenno - funkcjonalna krajobrazu (The spatial – functional structure of landscape). Problemy Ekologii Krajobrazu, t. XVII. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław. s. 249-256. (Jankowski A. T., Molenda T., Rzętała M., Bebek M., Mitko K., 2005: Heavy metals in bottom deposits of anthropogenic water reservoirs (a case study of settlement tanks of mine waters). Limnological Review, vol. 5. s. 101-106).

Senze M., 2005: Changes in major limnological variables of the Słup dam reservoir, with a particular reference to the reservoir’s trophic state. [w:] Zootechnika LIII, nr 529. Zeszyty naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu. AR, Wrocław. 121–135. (Jankowski A.T., Rzętała M., 2000: Wyżyna Śląska i jej obrzeża – stan i antropogeniczne zmiany jakości wód powierzchniowych (Silesian Upland and its borders – condition and anthropogenic changes in the quality of surface waters). [w:] Burchard J. (red.): Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce (State and anthropogenic changes of water quality in Poland). Wydawnictwo UŁ, Łódź. s. 143-154.)

Molenda T., 2006: Górnicze środowiska akwatyczne – obiekty obserwacji procesów hydrologiczno-biologicznych. Prece naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej, nr 117. Studia i Materiały, nr 32. (Rzętała M., Rzętała M.A., 1998: Origin and evolution of artificial water reservoirs as an example of anthropogenic transformations in the geographical environment. [w:] Szabó J., Wach J. (ed.): Anthropogenic aspects of geographical environment transformations. Lajos Kossuth University, University of Silesia, Debreczyn-Sosnowiec. s. 73-79).

Kostecki M., 2007: Bioakumulacja metali cięzkich w wybranych elementach antropogenicznych ekosystemów wodnych Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Zabrze, 87 s. (Jankowski A.T., Rzętała M., 2000: Wyżyna Śląska i jej obrzeża – stan i antropogeniczne zmiany jakości wód powierzchniowych (Silesian Upland and its borders – condition and anthropogenic changes in the quality of surface waters). [w:] Burchard J. (red.): Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce (State and anthropogenic changes of water quality in Poland). Wydawnictwo UŁ, Łódź. s. 143-154.)

Kadietowa A. W., Rybczenko A. A., 2007: Rozwój miast syberyjskich i zmiany powierzchniowej sieci hydrograficznej (na przykładzie Irkucka). Acta Geographica Silesiana, 1. WNOZ UŚ, Sosnowiec. s. 23-28. (Овчинников Г. И., Тржцинский Ю. Б., Жентала М., Жентала М. А., 2002: Aбразионно-аккумулятивные процессы в береговой зоне водохранилищ (на примере южного Приангарья и Силезской возвышенности). Факультет наук о Земле Силезского университета, Институт земной коры Сибирского отделения Российской Aкадемии наук, Сосновец – Иркутск. 102 c.).

Michalik-Kucharz A., 2008: The occurrence and distribution of freshwater snails in a heavily industrialised region of Poland (Upper Silesia). Limnologica, Volume: 38, Issue: 1, pp. 43-55. (Rzętała M., Rzętała M.A., 1998: Origin and evolution of artificial water reservoirs as an example of anthropogenic transformations in the geographical environment. [w:] Szabó J., Wach J. (ed.): Anthropogenic aspects of geographical environment transformations. Lajos Kossuth University, University of Silesia, Debreczyn-Sosnowiec. s. 73-79).

Pelka-Gosciniak J., 2007: Aesthetic and utility values of anthropogenic landforms: a case study of the Silesian Upland, Poland. Geogr. Fis. Dinam. Quat., 30 (2007), pp. 225-228. (Kozyreva E., Mazaeva O., Molenda T., Rzętała M. A., Rzętała M., Trzhtsinski Yu. B., 2004: Geomorphological processes in conditions of human impact – Lake Baikal, Southern part of the Angara valley, Silesian Upland. University of Silesia – Faculty of Earth Sciences, Sosnowiec. 88 pp + 14 pp (photo).

Kostecki M., 2007: Rekultywacja zbiornika Pławniowice metodą kortowską. [w:] Wiśniewski R., Piotrowiak J., (red.): Ochrona i rekultywacja jezior. Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Toruń. s. 99-113 (Jankowski A.T., Rzętała M., 2000: Wyżyna Śląska i jej obrzeża – stan i antropogeniczne zmiany jakości wód powierzchniowych (Silesian Upland and its borders – condition and anthropogenic changes in the quality of surface waters). [w:] Burchard J. (red.): Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce (State and anthropogenic changes of water quality in Poland). Wydawnictwo UŁ, Łódź. s. 143-154.)

Michalik-Kucharz A., 2008: The occurrence and distribution of freshwater snails in a heavily industrialised region of Poland (Upper Silesia). Limnologica, Volume: 38, Issue: 1, pp. 43-55. (Jankowski A.T., Rzętała M., 2000: Wyżyna Śląska i jej obrzeża – stan i antropogeniczne zmiany jakości wód powierzchniowych (Silesian Upland and its borders – condition and anthropogenic changes in the quality of surface waters). [w:] Burchard J. (red.): Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce (State and anthropogenic changes of water quality in Poland). Wydawnictwo UŁ, Łódź. s. 143-154.).

Khak V. A., Kozyreva A., Maksimishina Y. S., 2005: Some questions on the evolution of shores of the Angara man-made reservoirs. [w:] Szczypek T. (red.): Środowisko przyrodnicze wobec zagrożeń antropogenicznych. Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec. s. 67-80. (Ovčinnikov G.I., Trzcinskij J. B., Rzętała M., Rzętała M. A., 2002, Abrazjonno–akumulativnyje procesy v beregovoj zone vodochranilišč (na primere južnogo Priangarja i Sileskoj vozvyšennosti), UŚ – WNoZ, RAN – Sibirskoje otdelenie, Instytut zemnoj kory, Sosnowiec – Irkuck. s. 102.).

Snytko V., Gorshkov S. P., Evseeva L. S., Mochalova O. I., 2005: Some questions on the evolution of shores of the Angara man-made reservoirs. [w:] Szczypek T. (red.): Środowisko przyrodnicze wobec zagrożeń antropogenicznych. Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec. s. 115-121. Овчинников Г. И., Тржцинский Ю. Б., Жентала М., Жентала М. А., 2002: Aбразионно-аккумулятивные процессы в береговой зоне водохранилищ (на примере южного Приангарья и Силезской возвышенности). Факультет наук о Земле Силезского университета, Институт земной коры Сибирского отделения Российской Aкадемии наук, Сосновец – Иркутск. 102 c.).

Trzhcinski Yu. B., Sklyarov E. V., 2005: Sthe Angara man-made reservoirs as factor of technogenic influence upon the environment.. [w:] Szczypek T. (red.): Środowisko przyrodnicze wobec zagrożeń antropogenicznych. Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec. s. 67-80. (Kozyreva E., Mazaeva O., Molenda T., Rzętała M. A., Rzętała M., Trzhtsinski Yu. B., 2004: Geomorphological processes in conditions of human impact – Lake Baikal, Southern part of the Angara valley, Silesian Upland. University of Silesia – Faculty of Earth Sciences, Sosnowiec. 88 pp + 14 pp (photo).

Тржцинский Ю. Б., Козырева Е. А., Мазаева О. А., Хак В. А., 2007: Современная геодинамика юга Сибирского региона. Институт земной коры СО РАН, Иркутск. c. 155. (Овчинников Г. И., Тржцинский Ю. Б., Жентала М., Жентала М. А., 2002: Aбразионно-аккумулятивные процессы в береговой зоне водохранилищ (на примере южного Приангарья и Силезской возвышенности). Факультет наук о Земле Силезского университета, Институт земной коры Сибирского отделения Российской Aкадемии наук, Сосновец – Иркутск. 102 c.; Kozyreva E., Mazaeva O., Molenda T., Rzętała M. A., Rzętała M., Trzhtsinski Yu. B., 2004: Geomorphological processes in conditions of human impact – Lake Baikal, Southern part of the Angara valley, Silesian Upland. University of Silesia – Faculty of Earth Sciences, Sosnowiec. 88 pp + 14 pp photo).

Choiński A., 2007: Limnologia fizyczna Polski. Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań. s. 548. (Bok M., Jankowski A. T., Michalski G., Rzętała M., 2004: Zbiornik Dziećkowice – charakterystyka fizycznogeograficzna i rola w górnośląskim systemie wodno-gospodarczym. Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Hydrologiczna, Warszawa. s. 72.; Jaguś A. Rzętała M., 2003: Zbiornik Kozłowa Góra - funkcjonowanie i ochrona na tle charakterystyki geograficznej i limnologicznej. Komisja Hydrologiczna Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Warszawa. 156 s.; Jankowski A. T., Molenda T., Rzętała M., Bebek M., Mitko K., 2005: Heavy metals in bottom deposits of anthropogenic water reservoirs (a case study of settlement tanks of mine waters). Limnological Review, vol. 5 (2005). Faculty of Earth Sciences University of Silesia, Sosnowiec. s. 101-106; Jankowski A.T., Molenda T., Rzętała M. A. Rzętała M., 2002: Heavy metals in bottom deposits of artificial water reservoirs of the Silesian Upland an as indicator of human impact into the environment. [in:] Limnological Review, volume 2 (2002). Maria Curie-Skłodowska Press, Lublin. p. 171-180; Jankowski A. T., Rzętała M., 2004: Stan badań limnologicznych w regionie górnośląskim. [w:] Jankowski A. T., Rzętała M., (red.): Jeziora i sztuczne zbiorniki wodne – funkcjonowanie, rewitalizacja i ochrona. Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Polskie Towarzystwo Limnologiczne, Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Katowicki, Sosnowiec. s. 101-115; Jankowski A.T., Rzętała M., Wach J., 1995: Przewodność właściwa wody zbiorników antropogenicznych Wyżyny Śląskiej jako wskaźnik oddziaływania antropopresji. [w:] Człowiek i środowisko. Oddział Toruński PTG, Instytut Geografii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Zakład Geomorfologii i Hydrologii Niżu IGiPZ PAN, Toruń. s. 108-112; Machowski R., Rzętała M. A., Rzętała M., Wistuba B., 2005: Zbiornik Zywiecki – charakterystyka fizycznogeograficzna i znaczenie społeczno-gospodarcze. Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Katowicki, Sosnowiec. 80 s.; Овчинников Г. И., Тржцинский Ю. Б., Жентала М., Жентала М. А., 2002: Aбразионно-аккумулятивные процессы в береговой зоне водохранилищ (на примере южного Приангарья и Силезской возвышенности). Факультет наук о Земле Силезского университета, Институт земной коры Сибирского отделения Российской Aкадемии наук, Сосновец – Иркутск. 102 c.; Ruman M., Rzętała M., 2005: Zróżnicowanie pokrywy lodowej zbiorników zaporowych Turawa i Kozłowa Góra w latach hydrologicznych 1975-1996. [w:] Jankowski A. T., Rzętała M., (red.): Jeziora i sztuczne zbiorniki wodne – procesy przyrodnicze oraz znaczenie społeczno-gospodarcze. Uniwersytet Śląski – Wydział Nauk o Ziemi, Polskie Towarzystwo Limnologiczne, Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Katowicki, Sosnowiec. s. 189-196; Rzętała M., 1998: Zróżnicowanie występowania sztucznych zbiorników wodnych na obszarze Wyżyny Katowickiej. [w:] Geographia. Studia et dissertationes, vol. 22. UŚ, Katowice. s. 52-67.

Pelka-Gosciniak J., 2007: Aesthetic and utility values of anthropogenic landforms: A case study of the Silesian Upland, Poland. Geografia Fisica E Dinamica Quaternaria 30 (2). pp. 225-228. (Kozyreva E., Mazaeva O., Molenda T., Rzętała M. A., Rzętała M., Trzhtsinski Yu. B., 2004: Geomorphological processes in conditions of human impact – Lake Baikal, Southern part of the Angara valley, Silesian Upland. University of Silesia – Faculty of Earth Sciences, Sosnowiec. 88 pp + 14 pp (photo).)

Trzhtsinskii Yu. B., Kozyreva E. A., Shchipek T., Vika S., 2008: Tekhnogenez i pererabotka beregov severnogo Baikala. Geoekologiya. Inzhenernaya geologiya. Gidrogeologiya. Geokriologiya, № 2, s. 158-167. (Kozyreva E. A., Mazaeva O. A., Molenda T., Rzentala M. A., Rzentala M., Trzhtsinsky Ju. B., 2004: Geomorphological processes in conditions of human impact. University of Silesia. Sosnowiec. 88 p.; Trzhtsinsky Ju. B., Rzentala M., 2004: The role of anthropogenic factors in formation of shores of Lake Baikal. Limnological Rewiew, v. 4. p. 255–260).

Pelka-Gosciniak J., Rahmonov O., Szczypek T., 2008: Water reservoirs in subsidence depressions in landscape of the Silesian Upland (Southern Poland). Environmental engineering. Faculty of Environmental Engineering Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius, Lithuania. s. 274-281. (Jankowski A. T., Rzętała M. Quantitative-qualitative changes of water reservoirs under conditions of strong human impact. Gospodarka Wodna, 1997, Vol. 58, No 4, p. 117–120 (in Polish); Rzętała M. Differentiation of water reservoirs occurrence in the area of Upper Silesia Industrial Region. Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, 1995, Vol. 20, Katowice-Sosnowiec, WNoZ-WBiOŚ, UŚ, p. 5–10; Rzętała M. Diversity of artificial water reservoirs occurrence in the area of Katowice Upland. Geographia, studia et dissertationes, 1998, Vol. 22, Katowice, UŚ, p. 52–67 (in Polish); Machowski R., Rzętała M. The Silesian Upland and its borders as „anthropogenic lakeland”. Wszechświat, 2006, Vol. 107, No 1–3: 45–50).

Jaruchiewicz E., 2008: Krajobrazowe znaczenie zbiorników wodnych w okolicach Knurowa. [w:] Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, 39. WBiOŚ UŚ, WNoZ UŚ, Katowice – Sosnowiec. s. 17-25. (Rzętała M., 1995: Zróżnicowanie występowania zbiorników wodnych na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. [w:] Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, 20. WBiOŚ-WNoZ UŚ, Katowice-Sosnowiec. s. 5-10.; Rzętała M., 2000: Wybrane problemy eksploatacji i ochrony zbiorników wodnych na obszarze województwa śląskiego. [w:] Jankowski A.T., Myga-Piątek U., Ostaficzuk S., (red.): Środowisko przyrodnicze regionu górnośląskiego – stan poznania, zagrożenia i ochrona. Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Oddział Katowicki PTG, Sosnowiec. s. 117-131.).

Niedziocha H., Pytel S., 2008: Ochrona zasobów wodnych i odbudowa dolin i koryt rzecznych w krajobrazie miast konurbacji katowickiej. [w:] Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, 39. WBiOŚ UŚ, WNoZ UŚ, Katowice – Sosnowiec. s. 77-84. (Rzętała M., 1995: Zróżnicowanie występowania zbiorników wodnych na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. [w:] Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, 20. WBiOŚ-WNoZ UŚ, Katowice-Sosnowiec. s. 5-10.).

Rodzik J., Ciupa T., Janicki G, Kociuba W., Tyc A., Zgłobicki W. 2008: Współczesne przemiany rzeźby Wyżyn Polskich. [w:] L. Starkel, A. Kostrzewski, A. Kotarba, K. Krzemień (red.): Współczesne przemiany rzeźby Polski. IGiGP UJ, Kraków. s. 165-228. (Rzętała M., 1998: Zróżnicowanie występowania sztucznych zbiorników wodnych na obszarze Wyżyny Katowickiej. [w:] Geographia. Studia et dissertationes, vol. 22. UŚ, Katowice. s. 52-67.).

Górz B., 2003: Społeczeństwo i gospodarka Podhala w okresie transformacji. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków. s. 238. (Rzętała M. (red.), 2001: Z badań nad wpływem antropopresji na środowisko. Tom 2. Studenckie Koło Naukowe Geografów UŚ, Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec. 153 s.).

Nocuń W., Kostecki M., Kozłowski J., 2006: Charakterystyka hydrochemiczna rzeki Kłodnicy. Ochrona środowiska, R. 28, nr 23 (2006). s. 39-44. (Jankowski A.T., Rzętała M., 2000: Wyżyna Śląska i jej obrzeża – stan i antropogeniczne zmiany jakości wód powierzchniowych (Silesian Upland and its borders – condition and anthropogenic changes in the quality of surface waters). [w:] Burchard J. (red.): Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce (State and anthropogenic changes of water quality in Poland). Wydawnictwo UŁ, Łódź. s. 143-154.).

Machowski R., Jankowski At., Gawenda M., 2008: Changing of landscape complex in the area of heavily industrialized (a case study of Ruda Śląska town, Upper Silesian Region, southern Poland) In: Boltižiar, M., (ed.),: Implementation of landscape ecology in new and changing conditions. Institute of Landscape Ecology of the Slovak Academy of Sciences, Nitra. s. 247-254. (Czaja S., Rzętała M., 1999: Zmiany użytkowania ziemi i powierzchniowej sieci hydrograficznej na obszarze miasta Chorzowa od końca XVIII wieku do czasów współczesnych. [w:] Kapała Z. (red.): Zeszyty Chorzowskie, tom 3. 1998. Muzeum w Chorzowie, Chorzów. s. 22-36; Jaguś A., Rahmonov O., Rzętała M., Rzętała M. A., 2004: The Essence Of Cultural Landscape Transformation In The Neighbourhood Of Selected Artificial Water Reservoirs In Southern Poland. [in:] Kirchner K., Wojtanowicz J., (eds.): Cultural Landscapes. Regiograph, Brno. p. 37-55; Rzetala M., Rahmonov O., Malik I., Oleś W., Pytel S., 2006: Study on use of artificial water reservoirs in Silesian Upland (southern Poland) as element of cultural landscape. In: Ekologia (Bratislava), 25, Suppl. 1/2006. p. 212-220).

Oleś W., 2008: Natural and antropogenic changes to sand excavations – the eastern part of Upper Silesian industrial area. In: Boltižiar, M., (ed.),: Implementation of landscape ecology in new and changing conditions. Institute of Landscape Ecology of the Slovak Academy of Sciences, Nitra. s. 307-311. (Rahmonov O., Rzetala M., Malik I., Oles W., Pytel S., 2004: Possibilities of applying European Violet Willow (Salix acutifolia) in revitalising areas transformed by anthropogenic activity. Ekologia-Bratislava, 23. Suppl. 1 2004. p. 280-290).

Kozłowski J., Kostecki M., Nocuń W., 2006: Wływ zmian jakości wody w Potoku Toszeckim w latach 1976-2004 na stopień zanieczyszczenia wody w zbiorniku zaporowym Pławniowice. Ochrona środowiska, R. 28, nr 24 (2006). s. 35-40. (Jankowski A.T., Rzętała M., Wach J., 1995: Problemy eksploatacji i ochrony antropogenicznych zbiorników wodnych na przykładzie zbiornika Pławniowice. [w:] M. J. Gromiec (red.): Problemy ochrony, zagospodarowania i rekultywacji antropogenicznych zbiorników wodnych. Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Jakości Wody IAWQ d IAWPRC, Zabrze. s. 33-41.).

Pełka-Gościniak J., 2008: Landscape restoring in areas transformed by human impact (a case study of Silesian Upland, Southern Poland). In: Boltižiar, M., (ed.),: Implementation of landscape ecology in new and changing conditions. Institute of Landscape Ecology of the Slovak Academy of Sciences, Nitra. s. 327-334). (Kozyreva E., Mazaeva O., Molenda T., Rzętała M. A., Rzętała M., Trzhtsinski Yu. B., 2004: Geomorphological processes in conditions of human impact – Lake Baikal, Southern part of the Angara valley, Silesian Upland. University of Silesia – Faculty of Earth Sciences, Sosnowiec. 88 pp + 14 pp – photo; Oles W, Rahmonov O, Rzetala M, Pytel S, Malik I, 2004: The ways of industrial wastelands management in the Upper Silesian Region. In: Ekologia (Bratislava), 23, Suppl. 1/2004. p. 244-251).

Aleshina N., Snytko V. A., Szczypek S., 2008: Mining-induced ground subsidences as the relief-forming factor on the territory of the Silesian Upland (Southern Poland). Geography and Natural Resources, Vol. 29, Issue 3, s. 288-291. (Rzętała M., 1998: Zróżnicowanie występowania sztucznych zbiorników wodnych na obszarze Wyżyny Katowickiej. [w:] Geographia. Studia et dissertationes, vol. 22. UŚ, Katowice. s. 52-67; Jankowski A.T., Rzętała M., 1997: Zmiany ilościowo-jakościowe zbiorników wodnych w warunkach silnej antropopresji [w:] Gospodarka wodna, nr 4. Wydawnictwo SIGMA NOT, Warszawa. s. 117-120; Machowski R., Rzętała M., 2006: Wyżyna Śląska i jej obrzeżenie jako “pojezierze antropogeniczne”. Wszechświat, t. 107, nr 1–3/2006. s. 45-50).

Pełka-Gościniak J., Szczypek T., 2008: Główne cech rzeźby obszaru Górnośląskiego Związku Metropolitalnego i jej przekształcenia. [w:] Dulias R., Hibszer A., (red.): Górnośląski Związek Metropolitalny. Zarys geograficzny. Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Katowicki, Sosnowiec. s. 34-42. (Molenda T., Rzętała M.A., Rzętała M., 2001: Anthropogenic changes in relief in the Silesian Upland – forms and processes. [w:] Současný stav geomorfologických výzkumů. Ostravska univerzita, Česká Asociace Geomorfoloů, Ostrava. s. 107-109).

Matysik M., Smolarek W., 2008: Źródła na obszarze Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. [w:] Dulias R., Hibszer A., (red.): Górnośląski Związek Metropolitalny. Zarys geograficzny. Polskie Towarzystwo Geograficzne – Oddział Katowicki, Sosnowiec. s. 50-55. (Jankowski A.T., Molenda T., Rzętała M., 2002: Antropogeniczne „źródła” zwałów górnictwa węgla kamiennego. [w:] Stan o antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce. Uniwersytet Łódzki, Łódź. s. 113-118).

Molenda T., 2008: Wybrane cechy hydrologiczno-hydrochemiczne źródeł Katowic. [w:] Absalon D., Hibszer A., (red.): Geograficzne aspekty antropopresji. Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Katowicki, Sosnowiec. s. 65-68. (Smolarek W., Kopeć M., Rzętała M., 2007: Jakościowa charakterystyka wód wybranych źródeł w północno-wschodniej części Wyżyny Śląskiej. Stan i antropogeniczne zmiany jakości wód w Polsce, t. V. s. 315-322).

Machowski R., Ruman M., 2008: Przemiany stosunków wodnych i rzeźby terenu na skutek wgłębnego wydobycia surowców mineralnych na Wyżynie Śląskiej (wybrane przykłady). [w:] D. Absalon, A. Hibszer (red.): Geograficzne aspekty antropopresji. Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Katowicki, Sosnowiec. s. 53-57 (Rzętała M., 2007: Użytkowanie jeziora poeksploatacyjnego w warunkach skrajnego obciążenia antropogenicznego na przykładzie zbiornika Dzierżno Duże. [w:] Geographia. Studia et dissertationes, t. 29. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. s.15-37).

Rahmonov O., Rahmonov M., 2008: Biogeograficzne uwarunkowania roślinności Tadżykistanu i wpływ antropopresji na ekosystemy naturalne. [w:] Absalon D., Hibszer A., (red.): Geograficzne aspekty antropopresji. Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Katowicki, Sosnowiec. s. 91-98. (Rahmonov O., Michalski G., Rzętała M., 2003: Some Ecological Problems of Protected Areas of Tajikistan. [in:] Gajos M., Myga-Piątek U., (eds.): Geographical Informations Systems. Interdisciplinary Aspects. University of Silesia, GIS Forum, SILGIS Association, Sosnowiec – Zagreb. p. 475-482).

Tsakovski S., Kudlak B., Simeonov V., Wolska L., Namiesnik J., 2009: Ecotoxicity and chemical sediment data classification by the use of self-organising maps. Analytica Chimica Acta, 631 (2009). s. 142–152. (Machowski R., Ruman M., Rzętała M., 2006: Abiotic manifestations of eutrophication of water reservoirs in cases extreme agricultural and industrial anthropopresure. Limnological Review, vol. 6 (2006). Polish Limnological Society, Poznań. s. 179-186.)

Jankowski A. T., 2008: Komisja hydrologiczna polskiego towarzystwa geograficznego. Czasopismo Geograficzne,vol. 79, Issue 1-2, pp. 197-207. (Bok M., Jankowski A. T., Michalski G., Rzętała M., 2004: Zbiornik Dziećkowice – charakterystyka fizycznogeograficzna i rola w górnośląskim systemie wodno-gospodarczym. Polskie Towarzystwo Geograficzne – Komisja Hydrologiczna, Warszawa. s. 72; Jaguś A. Rzętała M., 2003: Zbiornik Kozłowa Góra - funkcjonowanie i ochrona na tle charakterystyki geograficznej i limnologicznej. Komisja Hydrologiczna Polskiego Towarzystwa Geograficznego, Warszawa. 156 s.).

Леви К. Г., Тржцинский Ю. Б., Козырева Е. А., 2007: К оценке комплексного риска на примере деформаций и розрушения трубоправодных систем в условиях Восточной Сибири. [w:] Проблемы савременной сейсмогеологии и геодинамики Централной и Восточной Азии.Том 1. Институт земной коры СО РАН, Иркутск. c. 203-2009. (Kozyreva E., Mazaeva O., Molenda T., Rzętała M. A., Rzętała M., Trzhtsinski Yu. B., 2004: Geomorphological processes in conditions of human impact – Lake Baikal, Southern part of the Angara valley, Silesian Upland. University of Silesia – Faculty of Earth Sciences, Sosnowiec. 102 s.).

Fatyga J., Żyszkowski E., Helis M., 2009: Zastosowanie analizy sąsiedztwa do charakterystyki zbiorników wodnych na przykłądzie powiatu wrocławskiego ziemskiego. Woda – środowisko – obszary wiejskie, vol. 9, z. 2 (26). s. 33-49. ( Jankowski A.T., Rzętała M., 1996: Zmiany ilościowo-jakościowe zbiorników wodnych w warunkach silnej antropopresji [w:] Mała retencja w kształtowaniu środowiska, Wrocław 14-15.06.1996 r. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej nr 289. Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Wrocław. s. 75-82).

Jaguś A., Twardy S., 2004: Wpływ częstości koszenia łąki górskiej na plon i skłąd cheimczny wód odciekowych (w warunkach badań lizymetrycznych). Woda – środowisko – obszary wiejskie, vol. 4, z. 1 (10). s. 125-137. (Jaguś A., Rzętała M., 2001: Szczawnica i okolice – niektóre możliwości kształcenia w zakresie geografii. Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec. 128 s.).

Fatyga J. Górecki A., Helis M., 2007: Małe zbiorniki wodne na obszarze powiatu wrocławskiego ziemskiego. Woda – środowisko – obszary wiejskie, vol. 7, z. 2a (20). s. 107-126. ( Jankowski A.T., Rzętała M., 1996: Zmiany ilościowo-jakościowe zbiorników wodnych w warunkach silnej antropopresji [w:] Mała retencja w kształtowaniu środowiska, Wrocław 14-15.06.1996 r. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej nr 289. Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Wrocław. s. 75-82).

Ciupa T., 2009: Wpływ zagospodarowania terenu na odpływ i transport fluwialny w małych zlewniach na przykładzie Sufragańca i Silnicy. Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, Kielce. 251 s. (Jaguś A., Rzętała M., 1997: Przestrzenne zróżnicowanie wielkości spływu jonów Cl-, SO42-, NO3-, PO43- ze zlewni Przemszy w nawiązaniu do stopnia zagospodarowania jej powierzchni. [w:] Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, 24. WBiOŚ UŚ, WNOZ UŚ, Katowice-Sosnowiec. s. 26-34; Rzętała M., 2000: Bilans wodny oraz dynamika zmian wybranych zanieczyszczeń zbiornika Dzierżno Duże w warunkach silnej antropopresji. Prace Naukowe UŚ w Katowicach nr 1913. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. 176 s.).

Rahmonov O., 2009: The chemical composition of plant litter of black locust (Robinia pseudoacacia L.) and its ecological role in sandy ecosystems. Acta Ecologica Sinica, 29 (2009) 237–243. (Oles W, Rahmonov O, Rzetala M, Pytel S, Malik I, 2004: The ways of industrial wastelands management in the Upper Silesian Region. In: Ekologia (Bratislava), 23, Suppl. 1/2004. p. 244-251; Rahmonov O., Rzetala M., Malik I., Oles W., Pytel S., 2004: Possibilities of applying European Violet Willow (Salix acutifolia) in revitalising areas transformed by anthropogenic activity. Ekologia-Bratislava, 23. Suppl. 1 2004. p. 280-290.)

Rahmonov O., Snytko V. A., Szczypek T., 2009: Formation of phytogenic hillocks in Southern Poland. Geography and Natural Resources, vol. 30, 4 (2009), p. 399-402. (Rahmonov O., Rzetala M., Malik I., Oles W., Pytel S., 2004: Possibilities of applying European Violet Willow (Salix acutifolia) in revitalising areas transformed by anthropogenic activity. Ekologia-Bratislava, 23. Suppl. 1 2004. p. 280-290.)

Cieśliński R., Machowski R., Ruman M., 2009: Charakterystyka fizyko-chemiczna wód rozlewiska Bobrka w strefie górniczych osiadań terenu (Wyżyna Śląska). [w:] Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, 40. WBiOŚ UŚ, WNoZ UŚ, Katowice – Sosnowiec. s. 19-28. (Rzętała M., 2008: Funkcjonowanie zbiorników wodnych oraz przebieg procesów limnicznych w warunkach zróżnicowanej antropopresji na przykładzie regionu górnośląskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. 172 s.).

Jankowski A. T., Szekiel M., 2009: Ocena zmian warunków hydrologicznych i hydrochemicznych wód rzeki Rawy w pierwszych latach XXI wieku. [w:] Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, 40. WBiOŚ UŚ, WNoZ UŚ, Katowice – Sosnowiec. s. 75-89. (Machowski R., Rzętała M., Serwecińska D., 2003: Wody powierzchniowe i podziemne w województwie śląskim. [w:] Przyroda Górnego Śląska, nr 34. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. s. 6-7.).

Łajczak A., 2009: Rozmiary transportu zawiesiny w dorzeczu Wisły powyżej Krakowa i zmiany spowodowane działąlnością człowieka w drugiej połowie XX wieku. [w:] Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, 40. WBiOŚ UŚ, WNoZ UŚ, Katowice – Sosnowiec. s. 102-121. (Rzętała M., 2008: Funkcjonowanie zbiorników wodnych oraz przebieg procesów limnicznych w warunkach zróżnicowanej antropopresji na przykładzie regionu górnośląskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. 172 s.).

Molenda T., 2009: Antropogeniczne zmiany rzeźby i stosunków wodnych na obszarze Żulovskiej Pahorkatiny (Republika Czeska). [w:] Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, 40. WBiOŚ UŚ, WNoZ UŚ, Katowice – Sosnowiec. s. 130-134. (Rzętała M., 2008: Funkcjonowanie zbiorników wodnych oraz przebieg procesów limnicznych w warunkach zróżnicowanej antropopresji na przykładzie regionu górnośląskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice. 172 s.).

Nitkiewicz-Jankowska A., 2009: Turystyczne walory przyrodnicze strefy przygranicznej województwa śląskiego. Acta Geographica Silesiana, 6. WNoZ UŚ, Sosnowiec. s. 53-59. (Rzętała M., 1998: Zróżnicowanie występowania sztucznych zbiorników wodnych na obszarze Wyżyny Katowickiej. [w:] Geographia. Studia et dissertationes, vol. 22. UŚ, Katowice. s. 52-67.).

Trzcinskij J. B., Szczypek T., Kozyriewa E. A., Wika S., 2009: Bajkał. Wybrane problemy geoekologiczne. Uniwersytet Śląski – Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec. 48 s. (Овчинников Г. И., Тржцинский Ю. Б., Жентала М., Жентала М. А., 2002: Aбразионно-аккумулятивные процессы в береговой зоне водохранилищ (на примере южного Приангарья и Силезской возвышенности). Факультет наук о Земле Силезского университета, Институт земной коры Сибирского отделения Российской Aкадемии наук, Сосновец – Иркутск. 102 c.; Kozyreva E., Mazaeva O., Molenda T., Rzętała M. A., Rzętała M., Trzhtsinski Yu. B., 2004: Geomorphological processes in conditions of human impact – Lake Baikal, Southern part of the Angara valley, Silesian Upland. University of Silesia – Faculty of Earth Sciences, Sosnowiec. 102 p.; Trzhtsinsky Yu. B., Rzętała M., 2004: The role of anthropogenic factors in formation of shores of Lake Baikal. Limnological Review, vol. 4 (2004). Faculty of Earth Sciences University of Silesia, Sosnowiec. s. 255-260).

Chełmicki W., 1999: Degradacja i ochrona wód. Część druga. Zasoby. Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. 151 s. (Rzętała M., 1995: Zróżnicowanie występowania zbiorników wodnych na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. [w:] Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, 20. WBiOŚ-WNoZ UŚ, Katowice-Sosnowiec. s. 5-10.).

Chełmicki W., 2001: Woda. Zasoby, degradacja, ochrona. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 306 s. (Rzętała M., 1995: Zróżnicowanie występowania zbiorników wodnych na terenie Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego. [w:] Kształtowanie środowiska geograficznego i ochrona przyrody na obszarach uprzemysłowionych i zurbanizowanych, 20. WBiOŚ-WNoZ UŚ, Katowice-Sosnowiec. s. 5-10.).

Bojanek L., Zielińska T., 2010: Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. – powstanie zbiorników i działalność spółki. Pieniny – Zapora – Zmiany. Monografie Pienińskie, 2. Pieniński Park Narodowy, Krościenko nad Dunajcem. s. 23-35. (Jaguś A., Rzętała M., Zbiorniki Czorsztyński i Sromowiecki – położenie, charakterystyka, nazwy. Pieniny – Zapora – Zmiany. Monografie Pienińskie, 2. Pieniński Park Narodowy, Krościenko nad Dunajcem. s. 9-22).

Jaguś A., 2008: Zmiany jakościowe odpływów wód glebowych w warunkach recesji gospodarki nawozowej (na przykładzie górskich użytków zielonych). Qualitative changes of soil water outflows in the conditions of reduced range of fertilizers (on an example of grasslands located in the mountainous area), Monitoring Środowiska Przyrodniczego, nr 9, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce. s. 63-69. (Jaguś A., Machowski R., Rahmonov O., Rzętała M., Rzętała M. A., 2005: Transformations in landscape in Polish Carpathians (selected issues from Pieniny Mts. region). [in:] Szabó J., Morkūnaitė R., (eds.): Landscapes – Nature and Man. University of Debrecen, Lithuanian Institute of Geology and Geography, Debrecen, Vilnius. s. 51-71).

Patro M., Zubala T., 2010: Role and threats of water reservoir in the urban palace and park complex in Puławy. Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr. – OL PAN, 7,s. 297–304. (Jankowski A.T., Rzętała M., 1996: Quantitative and qualitative changes of water reservoirs under conditions of strong anthropopression (in Polish). Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu, 289. s. 75–83.

Simon E., Kalandyk-Kołodziejczyk M., 2011: Scale insects (Hemiptera: Coccoidea) of Upper Silesia. Vol. 80. s. 231-244. (Rzętała M., JankowskI G. 2001: Selected problems of development of tourism and recreation in urbanized and industrialized areas of the Silesian Upland. [In:] Region – Słužby cestovní ruch – Sociodynamické faktory rozvoje regionů. Filozofická fakulta, Ostravska univerzita v Ostravĕ, Ostrava. pp. 215–217).

Kozyreva E.A., Khak V.A., 2010: The Anthropogenic Changes In The Geological Environment In The South Of East Siberia. Bulletin of the Geological Society of Greece, XLIII, No 3. s. 1192-1201. (Kozyreva E., Mazaeva O., Molenda T., Rzętała M. A., Rzętała M., Trzhtsinski Yu. B., 2004: Geomorphological processes in conditions of human impact – Lake Baikal, Southern part of the Angara valley, Silesian Upland. University of Silesia – Faculty of Earth Sciences, Sosnowiec. 102 pp.).

Wilczek Z., Maśka M., 2010:Conservation Of Water And Swamp Vegetation In The Biała River Valley (Silesian Foothills, Oświęcim Basin). Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr. – OL PAN, 7. s. 457–465. (Betleja J., Fajer M., Ruman M., Rzętała M., Waga J. M., Wilczek Z., Chylarecki P., Gwiazda R., Profus P., Joseph-Tomaszewska E., 2006. Nature valuation of the Natura 2000 site „Upper Vistula Valley” (in Polish). Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Bytom, Katowice (computer printout).

do góry

© Mariusz Rzętała 2005-2011
Projekt i wykonanie: Szczepan Samulewicz & Marcin Plichta