Prace magisterskie

Promotor prac magisterskich
 1. Gawenda M., 2002: Zmiany zagospodarowania przestrzennego na obszarze Rudy ¦l±skiej. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 68 s.
 2. Wachowski A., 2002: Charakterystyka fizycznolimnologiczna zbiornika Ł±ka na Pszczynce. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 73 s.
 3. Kur A., 2003: Charakterystyka hydrologiczna ujęcia wód podziemnych "Bibiela". KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 70 s.
 4. Musioł B., 2003: Naturalne i antropogeniczne zmiany rzeĽby na obszarze zlewni Brennicy. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 81 s.
 5. Baćmaga M., 2003: Gospodarka wodno-¶ciekowa na terenie Bukowna i Olkusza. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 80 s.
 6. Piksa K., 2003: Turystyczno-rekreacyjne znaczenie wybranych zbiorników wodnych na terenie Wyżyny ¦l±skiej. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 68 s.
 7. Pałęga M., 2003: Rola hałd w kształtowaniu ¶rodowiska na przykładzie półniocnej czę¶ci Wyżyny Katowickiej. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 73 s.
 8. Kopeć M., 2003: Charakterystyka fizyczno-chemiczna wybranych Ľródeł w północno-wschodniej czę¶ci Wyżyny ¦l±skiej. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 78 s.
 9. Stefański W., 2003: Zmiany zagospodarowania obrzeży wybranych zbiorników wodnych województwa ¶l±skiego w dobie transformacji ustrojowo-gospodarczej. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 75 s.
Recenzent prac magisterskich
 1. Krupa A., 2003: Charakterystyka hydrochemiczna obszaru krenologicznego rzeki Pilicy. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 103 s. (promotor: A. T. Jankowski).
 2. Surma K., 2003: Charakterystyka hydrochemiczna obszaru Ľródliskowego Warty. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 87 s. (promotor: A. T. Jankowski).
 3. Stiller A., 2003: Charakterystyka hydrograficzna I hydrochemiczna kaskady Potoku Le¶nego w Katowicach. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 84 s. (promotor: A. T. Jankowski).
 4. Ruman M., 2003: Czasowe i przestrzenne zmiany występowania antropogenicznych zbiorników wodnych na terenie Gliwic. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 102 s. (promotor: A. T. Jankowski).
 5. Bujak B., 2003: Charakterystyka hydrologiczna i hydrochemiczna zlewni Strumienia Błędowskiego. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 69 s.
 6. Kozubski M., 2003: Ocena stopnia eutrofizacji wybranych zbiorników wodnych na obszarze Kochłowic. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 72 s. (promotor: A. T. Jankowski).
 7. Tkocz A., 2003: Warunki kształtowania się wskaĽnika odpływu w zlewni Przemszy w latach 1991-2000 (po profil w Jeleniu). KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 97 s. (promotor: A. T. Jankowski).
 8. Zawadzka M., 2003: Antropogeniczne zmiany hydrograficzne i hydrochemiczne na terenie Kopalni Piasku "Szczakowa" S.A. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 86. (promotor: A. T. Jankowski).
 9. Smolarek W., 2003: Ocena kształtowania się stosunków wodnych w zlewni Trzebyczki w roku hydrologicznym 2002. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 89. (promotor: A. T. Jankowski).
 10. Pietra¶ A., 2003: Ocena zmian ¶rodowiska przyrodniczego pod wpływem działalno¶ci elektrowni wodnej "Mylof". KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 72. (promotor: A. T. Jankowski).
 11. Kulesza M., 2003: Analiza porównawcza zlewni miejsckiej i rolniczej na przykładzie potoków Ostropka i Doa na terenie miasta Gliwice. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 91. (promotor: A. T. Jankowski).
 12. Osińska S., 2003: Ocena gospodarowania zasobami wodnymi na terenie miasta Rybnik w latach 1990-2001. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 97 s. (promotor: A. T. Jankowski).
 13. Sta¶ko A., 2003: Ocena występowania hydrologicznych zjawisk ekstremalnych w Polsce. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 78 s. (promotor: A. T. Jankowski).
 14. Nowak D., 2003: Ocena zmian hydrologicznych na obszarze zlewni rzeki Chechło. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 82 s. (promotor: A. T. Jankowski).
 15. Węglarz K., 2003: Ocena zagopodarowania wód dołowych kopalni "Jas-Mos" w latach 1991-2000. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 92 s. (promotor: A. T. Jankowski).
 16. Szlęk R., 2003: Zmiany jako¶ci wody zbiornika Kozłowa Góra w wieloleciu 1991-2001. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 83 s. (promotor: A. T. Jankowski).
 17. Gawełek R., 2003: Charakterystyka chemiczno-hydrologiczna Rezerwatu "Niebieskie ¬ródła". KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 83 s. (promotor: A. T. Jankowski).
 18. Żaba J., 2003: Charakterystyka hydrologiczna Małej Wisły w profilach wodowskazowych Wisła i Ustroń Obłaziec w okresie 1981 2000. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 62 s. (promotor: A. T. Jankowski).
 19. Borys J., 2005: Charakterystyka hydrochemiczna zbiorników wodnych w "Dolinie Górnika" w północnej czę¶ci Chorzowa. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 124 s. (promotor: A. T. Jankowski).
 20. Kita M., 2005: Ocena zmian ¶rodowiska przyrodniczego w otoczeniu wyrobiska piasku podsadzkowego KuĽnica Warężyńska. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 141 s. (promotor: A. T. Jankowski).
 21. Smaczyńska J., 2005: Charakterystyka hydrologiczna i hydrochemiczna Ľródeł w Strzemieszycach. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 100 s. (promotor: A. T. Jankowski).
 22. Malcher M., 2005: Charakterystyka hydrologiczna i hydrochemiczna wybranych zbiorników wodnych zespołu przyrodniczo-krajobrazowego Żabie Doły. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 152 s. (promotor: A. T. Jankowski).
 23. Rucka A., 2005: Gospodarka wodno-¶ciekowa Mielca. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 100 s. (promotor: A. T. Jankowski).
 24. Gałecka P., 2005: Charakterystyka hydrogeologiczna obszaru Kromołowa. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 107 s. (promotor: A. T. Jankowski).
 25. Koszek M., 2005: Analiza porównawcza możliwo¶ci balneologicznych wybranych uzdrowisk Polski poludniowej na przykładzie Goczałkowic Zdroju, Ustronia, Rabki, Szczawnicy. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 209 s. (promotor: A. T. Jankowski).
 26. Spicyn I., 2005: Antropogeniczne zmiany stosunkow wodnych w zlewni Pogorii. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 76 s. (promotor: S. Czaja).
 27. Zarębska-Pawlowska J., 2005: Zmiany użytkowania ziemi i powierzchniowej sieci hydrograficznej w zlewni Bobrka. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 66 s. (promotor: S. Czaja).
 28. Łata P., 2005: Zmiana koryta rzeki Brynicy w wyniku wgłębnej eksploatacji górniczej w obrębie Niecki Bytomskiej. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 64 s. (promotor: S. Czaja).
 29. Zarębski-Pawłowski J., 2005: Zmiany użytkowania ziemi i powierzchniowej sieci hydrograficznej w zlewni Dramy. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 52 s. (promotor: S. Czaja).
 30. Urbanek K., 2006: Charakterystyka hydrochemiczna rzeki Gosdtyni jako odbiornika wód poprzemysłowych i komunalnych. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 158 s. (promotor: A. T. Jankowski).
 31. Gręda G., 2006: Kierunki zagospodaroiwania odpadów na terenie Sosnowca. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 90 s. (promotor: A. T. Jankowski).
 32. Galas B., 2006: Ocena stanu sozologicznego gminy Janów. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 84 s. (promotor: A. T. Jankowski).
 33. Osys E., 2006: Charakterystyka hydrologiczna i hydrochemiczna pierwszego poziomu wód podziemnych na terenie miasta Ogrodzieniec. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 87 s. (promotor: A. T. Jankowski).
 34. Chmielewska P., 2006: Ocena funkcjonowania ekosystemu torfowiskowego Machais w Wogezach na podstawie wybranych elementów ¶rodowiska. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 77 s. (promotor: A. T. Jankowski).
 35. Szulik J., 2006: Ocena zmian warunków hydrologicznych spowodowanych likwidacj± kopalń węgla kamiennego w Górno¶l±skim Zagłębiu Węglowym na przykładzie KWK Niwka-Modrzejów, KWK Siemianowice, KWK Gliwice, KWK Dębieńsko. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 124 s. (promotor: A. T. Jankowski).
 36. M±czka M., 2006: Klasyfikacja hydrochemiczna i hydrograficzna rzeki Kurówki ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Ľródliskowych. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 140 s. (promotor: A. T. Jankowski).
 37. Szczęsna A., 2006: Oddziaływanie obiektów zagospodarowania przestrzennego na zmiany ¶rodowiska na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 122 s. (promotor: A. T. Jankowski).
 38. Nowakowski M., 2006: Wpływ Wisły na rozwój i historię Sandomierza. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 75 s. (promotor: A. T. Jankowski).
 39. Koniarz A., 2007: Wła¶ciwo¶ci fizyczno-chemiczne wód odciekowych spod zwałowiska kopalni węgla kamiennego w Skrzyszowie. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 69 s. (promotor: A. T. Jankowski).
 40. Rzeszowska A., 2007: Gospodarka wodno-¶ciekowa obszaru miejskiego Wadowic. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 63 s. (promotor: A. T. Jankowski).
 41. Rutkowski M., 2007: Ocena skutków rekultywacji obszarów pogórniczych na terenie Sosnowca. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 65 s. (promotor: A. T. Jankowski).
 42. Szefer P., 2007: Funkcja przyrodnicza i turystyczna stawów na pograniczu Katowic, Sosnowca i Mysłowic. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 62 s. (promotor: T. Szczypek).
 43. Chmiel M., 2007: Rozwój czasowo-przestrzenny oraz współczesna strefa brzegowa antropogenicznych zbiorników wodnych w Ostrowach Górniczych. KGF WNoZ U¦, Sosnowiec. 51 s. (promotor: T. Szczypek).
 44. Trochim M., 2007: Obszary Ľródliskowe rzek w warunkach silnej antropopresji na wybranych przykładach z Górno¶l±skiego Okręgu Przemysłowego. Katedra Geografii Fizycznej WnoZ U¦, Sosnowiec. s. 103. (promotor: A. T. Jankowski).
 45. Kurdziel E., 2010: Skansen w Wygiełzowie i Zamek w Lipowcu jako centrum edukacji kulturowej na Ziemi Chrzanowskiej. Katedra Geografii Fizycznej WNoZ U¦, Sosnowiec. 66 s. (promotor: J. M. Waga).
© Mariusz Rzętała 2005-2011
Projekt i wykonanie: Szczepan Samulewicz & Marcin Plichta