Start    
Kontakt    
Strona Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Śląskiego

Historia SKNG UŚ

W październiku 2006 roku minęło 32 lata działalności Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego z siedzibą w Sosnowcu, a jednocześnie ukonstytuowania się w Instytucie Geografii Studenckiego Koła Naukowego Geografów.

Na pierwszym założycielskim zebraniu Koła, jego przewodniczącym został Adam Hałat, funkcję Kuratora objął prof. dr hab. Jan Trembaczowski, natomiast opiekunem naukowym została dr Alicja Szajnowska. Od tego momentu Studenckie Koło Naukowe Geografów przeżywało różne okresy swej działalności, zaznaczając się przy tym trwale w ogólnopolskim ruchu naukowym geografów, jak i w środowisku akademickim Uniwersytetu Śląskiego.

Rok akademicki Kurator SKNG UŚ Opiekun naukowy Przewodniczący SKNG UŚ
1974/1975 prof. dr hab.Jan Trembaczowskidr Alicja Z. Szajnowska Adam Hałat
1975/1976 Adam Hałat
1976/1977 dr Piotr Modrzejewski mgr Maria Pukowska-Mitka Bogdan Matuszczak
1977/1978 Jerzy Runge
1978/1979 Wiesława Włoch
1979/1980 Bogumił Selerski
1980/1981 mgr Jerzy Runge Adam Degórski
1981/1982 Adam Degórski
1982/1983 Włodzimierz Pawełczyk
1983/1984 Jadwiga Gawińska
1984/1985 Tomasz Szaran
1985/1986 Adam Hibszer
1986/1987 Adam Hibszer
1987/1988 Jolanta Pełka
1988/1989 dr Jerzy Runge Ilona Witala
1989/1990 Wiesław Konieczny
1990/1991 dr hab. Piotr Modrzejewski Mariusz Rzętała
1991/1992 Mariusz Rzętała
1992/1993 Od 1992 roku nie powoływano Kuratora SKNG UŚ J. Jargon / B. Załęska
1993/1994 Andrzej Jaguś
1994/1995 Andrzej Jaguś
1995/1996 Szymon Kończyk
1996/1997 Szymon Kończyk
1997/1998 Szymon Kończyk
1998/1999 dr hab. Jerzy Runge Łukasz Obroślak
1999/2000 dr Mariusz Rzętała Grzegorz Patacz
2000/2001 Sylwia Jeżmanowska
2001/2002 Daniel Wicher
2002/2003 Daniel Wicher / Michał Gnyp
2003/2004 Łukasz Tawkin
2004/2005 Łukasz Tawkin
2005/2006 Bernadetta Myśliwiec
2006/2007 Bartosz Szadkowski
2007/2008 Bartosz Szadkowski
2008/2009 dr hab. Mariusz Rzętała Jakub Adamek
2009/2010 Aneta Rzepecka
2010/2011 prof. UŚ dr hab. Mariusz Rzętała Radosław Sagan
2011/2012 Mikołaj Mirewski
2012/2013 Karolina M. Trąbka

Najważniejszym zadaniem w początkowym okresie była organizacja struktury Koła, nabór członków, ustalenie tematyki badawczej oraz przystąpienie do Ogólnopolskiego Komitetu Koordynacyjnego Studenckich Kół Naukowych Geografów.

Główną formą działalności była praca w ramach letnich obozów naukowo - badawczych (Ośródka, Polok, 1983; Banduch, Bis, Fojcik, Karbowska, Mateja, Mystek, Tyc, 1983; Augustyniak, Degórski, Górnioczek, Krzykawska, Leśniok, 1983) na obszarze całego kraju, a w trakcie roku akademickiego liczne wyjazdy terenowe w obrębie regionu (Hibszer, Runge, 1992).

Szeroko pojęta działalność naukowa SKNG UŚ w początkowym okresie jego istnienia skupiała się głównie na tematyce geomorfologicznej, meteorologicznej, hydrograficznej, a w ramach geografii społeczno-ekonomicznej podjęto zagadnienia transportowe (Infor-mator, 1979; Hibszer, Runge, 1992).

Pierwszym i jak dotąd głównym poligonem badawczym w zakresie geografii fizycznej stała się Wyżyna Śląska, natomiast w ramach geografii społeczno-ekonomicznej podjęto zagadnienie dojazdów pracowniczych do Huty Katowice.

Kolejne lata to poszerzenie tematyki badawczej Koła o zagadnienia mikroklimatyczne, hydrochemiczne oraz geografię turyzmu, ludności, osadnictwa i usług. W tym okresie rozszerzono teren badań m.in. o Wyżynę Krakowsko-Częstochowską, Beskid Śląski i Żywiecki.

W związku z poszerzaniem tematyki badawczej zwiększyła się liczba wyjazdów naukowych zarówno krajowych (Jankowski, Hibszer, Kuczera, 1987; Runge, Serwin, 1987; Hibszer, Runge, 1992; Rzętała, Runge, 1992), jak i zagranicznych (Bułgaria, 1979; Degórski, 1987; Dobiński, Zich, 1989).

W 1977 SKNG UŚ bierze udział po raz pierwszy w Ogólnopolskim Zjeździe Studenckich Kół Naukowych Geografów w Gdańsku. Rok później zorganizowana została pierwsza studencka wyprawa zagraniczna do Hiszpanii (Hibszer, Runge, 1992).

Lata 80-te zaznaczają się w historii Koła intensyfikacją badań naukowych, co przejawia się w prowadzeniu licznych obserwacji, żeby wymienić najważniejsze:

Przedstawiciele SKNG UŚ tradycyjnie brali udział we wszystkich Zjazdach Studenckich Kół Naukowych Geografów organizowanych co dwa lata. W 1984 roku w dziesięciolecie istnienia SKNG UŚ organizuje ogólnopolską sesję naukową nt. „Rola badań dynamicznych i prognostycznych w naukach geograficznych” (Runge, Hibszer, 1987). Efektem udziału w licznych konferencjach był szereg publikacji.

Podczas Ogólnopolskiego Zjazdu SKNG w Halinie koło Warszawy w 1987 r. Ewelina Serwin otrzymała wyróżnienie za referat „Wpływ strefy zainwestowania miejskiego i gęstości zaludnienia na strefę usług na obszarze Jedliny Zdroju”. Zjazd ten okazał się bardzo ważnym w historii SKNG UŚ, ponieważ powierzono mu przewodnictwo Komitetowi Koordynacyjnemu SKNG w kadencji 1987-1989. Ten niewątpliwy zaszczyt spowodował mobilizację wśród członków Koła i zaangażowanie wielu pracowników Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego w jego prace. Funkcję Przewodniczącego KK SKNG przez te lata pełnił Prof. dr hab. Tadeusz Szczypek, natomiast obowiązki Sekretarza przejęła Jolanta Pełka.

Pod koniec lat 80-tych w działalności Koła zaznacza się stopniowe przechodzenie z kierunku badawczo-naukowego w stronę popularyzatorską. Wynikało to w znacznej mierze z braku dostatecznych środków finansowych, co uniemożliwiało organizację większości planowanych obozów i badań naukowych oraz ograniczenia liczby ogólnopolskich seminariów i konferencji organizowanych przez inne Koła Geografów.

Pomimo wielu trudności SKNG UŚ rozwijało problematykę badawczą oraz wprowadziło działalność kulturalną. Przejawem tego było uczestnictwo w kilku sesjach naukowych:

Na szczególną uwagę zasługują wyjazdy na międzynarodowe konferencje studentów geografii (Runge, Rzętała, 1992):

Największym sukcesem SKNG UŚ w tym okresie okazał się XXII Ogólnopolski Zjazd Studenckich Kół Naukowych Geografów w Sosnowcu, gdzie Beata Chojnacka, Edyta Latusek i Małgorzata Paszkowska zajęły III miejsce za wygłoszenie referatu „Ocena zmian stanu zanieczyszczenia powietrza w GOP-ie” (Chojnacka, Paszkowska, 1992).

Na kolejnym Zjeździe Kół Naukowych Geografów zorganizowanym w Krakowie, Małgorzata Paszkowska (1992) została wyróżniona za prezentację referatu „Migracje zewnętrzne ludności woj. katowickiego w latach 1977-1989”, a zespołowo SKNG UŚ sklasyfikowano na trzeciej pozycji.

Referaty prezentowane na Ogólnopolskich Zjazdach SKNG oraz efekty prac prowadzonych w ramach letnich obozów naukowych publikowano (np. Burdak, 1992; Chojnacka, Paszkowska, 1992; Franiczek, Latusek, 1992; Kowalczyk, Kupka, Waga, 1992; Liszczyk, 1992; Maciejczyk, 1992; Urszyc, Wtorek, 1992), o ile pozwalały na to pozyskane środki finansowe.

Działalność kulturalna SKNG UŚ przejawiała się w organizowaniu tradycyjnych „Bali Geografa”, spotkań andrzejkowych dla studentów oraz spotkań wigilijnych członków Koła z pracownikami WNoZ UŚ. Z kolei w ramach działań popularyzatorskich Koło organizowało liczne wyjazdy naukowo-poznawcze np. Góry Kaczawskie, Poznań i Gniezno, Lublin i Zamość, Przemyśl, Góry Stołowe, Wieliczka, Góry Świętokrzyskie, Masyw Śnieżnika, Tatry, Bełchatów, Beskid Śląski i Żywiecki (Runge, Rzętała, 1992).

Od połowy lat 90-tych obserwujemy ponowne odchodzenie od lansowanego wcześniej kierunku popularyzatorskiego na rzecz badań i obozów naukowych. Efektem tych działań było zorganizowanie w ostatnim okresie czterech spotkań naukowych o ogólnopolskim charakterze tj.:

W okresie tym powrócono do publikacji prac członków Koła zarówno w wydawnictwach Wydziału Nauk o Ziemi jak i własnych SKNG UŚ (Jaguś, Michalewicz, Rzętała, 1995; Pingot, 1995; Jaguś, Rzętała, 1996; Mielniczuk, Obroślak, 1996; Gąstała, Wrzos, 1998; Jaśko, Mielniczuk, 1996; Młynarczyk, Nitkiewicz, 1998; Molenda, 1998; Obroślak, 1998).

Wzrastające zainteresowanie integrującą się Europą doprowadziło do organizacji obozów naukowo-badawczych poza granicami naszego kraju (Jaśko, Mielniczuk, Obroślak, 1998).

Należy podkreślić, iż pomimo bardzo udanej działalności Koła, boryka się ono z wieloma problemami. Do najważniejszych należy zaliczyć sytuację finansową oraz ciągle nie rozwiązany problem nierównej pracy w poszczególnych sekcjach - większość studentów skupia się wokół problematyki fizycznogeograficznej, co nie oznacza bynajmniej zaniechania prac z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej.

Indywidualne oraz zespołowe badania naukowe realizowane w ramach koordynowanych przez SKNG UŚ prac terenowych i laboratoryjnych są możliwe przede wszystkim, dzięki bardzo dobrej współpracy studentów z pracownikami Wydziału Nauk o Ziemi UŚ oraz życzliwości Władz Uniwersytetu Śląskiego finansującymi bądź współfinansującymi (np. wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej) szczególnie cenne projekty badawcze i ważne przedsięwzięcia o charakterze popularno-naukowym.,

Strona Główna |  Statut |  Historia |  Zarząd |  Działalność |  Galeria |  Linki |  Kontakt

Copyright © SKNG UŚ

Licznik odwiedzin: