Z powrotem do strony domowej

"Geologia fizyczna" - Część I Dynamika Ziemi

Zagadnienia do opracowania przed egzaminem

Zasada aktualizmu (uniformitarianism) w geologii

Powstanie i ewolucja Układu Słonecznego i Ziemi

Historia termiczna Ziemi

Przewodnictwo cieplne i konwekcja cieplna skał i globu ziemskiego

Magnetyzm ziemski; paleomagnetyzm

Diastrofizm i jego periodyczność

Deformacje skał

Ułożenie warstw

Typy geometryczne fałdów, nasunięć, uskoków i spękań

Mechanizm fałdowania

Mechanizm ruchu uskokowego

Cios i kliważ

Elementy morfotektoniczne Ziemi

Pasma górskie

Kratony

Dna oceanów

Trzęsienia ziemi:

Intensywność, wielkość, energia

Sejsmografy i sejsmogramy

Fale sejsmiczne

Odległość epicentrum i głębokość ogniska

Mechanizm ogniskowy trzęsień ziemi

Rozmieszczenie trzęsień ziemi

Przyczyny trzęsień ziemi

Korelacja rozkładu ognisk trzęsień ziemi z typami granic płyt litosferycznych

Wnętrze Ziemi; powłoki Ziemi

Hipotezy i teorie geotektoniczne

Teorie stabilistyczne i mobilistyczne

Tektonika płyt litosferycznych

Kinematyka płyt

Dynamika płyt

Tektonika terranów

Granice płyt

Osie rozrostu dna oceanicznego (centra spredingu)

Strefy subdukcji i kolizji; systemy łuków i basenów marginalnych

Uskoki transformacyjne

Trójzłącza

Pasywne krawędzie kontynentów

Pomiary ruchów płyt

Zespoły skalne towarzyszące różnym typom granic płyt litosferycznych

Wietrzenie:

Wietrzenie fizyczne

Wietrzenie chemiczne

Gleby

Erozja:

Ablacja

Erozja rzeczna

Erozja lodowcowa

Erozja eoliczna

Powierzchniowe ruchy masowe

Współdziałanie wietrzenia, erozji i powierzchniowych ruchów masowych

Transport i sedymentacja produktów denudacji

Osady rzeczne (typy osadów, warunki sedymentacji i formy występowania osadów)

Osady lodowcowe (typy osadów, warunki sedymentacji i formy występowania osadów)

Osady eoliczne (typy osadów, warunki sedymentacji i formy występowania osadów)

Osady jeziorne i bagienne (typy osadów, warunki sedymentacji i formy występowania osadów)

Osady morskie (typy osadów, warunki sedymentacji i formy występowania osadów)

Facje osadów

Rodzaje diagenezy

Fosylizacja

Wody podziemne

Strefa saturacji, strefa aeracji, warstwy wodonośne, źródła, termy, kras

Z powrotem do strony domowej