Z powrotem do strony domowej

Zagadnienia do sprawdzianu z wykładu "Zagadnienia prawne w geologii"

Geologia (3 semestr), Geofizyka (5 semestr)

termin sprawdzianu do uzgodnienia

1. Prawo a Państwo

Pojęcie prawa i systemu prawnego, miejsce prawa geologicznego w systemie prawnym RP

2. Historia prawodawstwa geologicznego i górniczego w Polsce, źródła prawa

3. Organy państwowe administrujące górnictwem i geologią

4. Założenia ustawy prawo geologiczne i górnicze

5. Zagadnienia szczegółowe:

definicje (np. kopalina a złoże, prace geologiczne a roboty geologiczne, poszukiwanie a rozpoznawanie, przedsiębiorca górniczy a zakład górniczy, obszar górniczy a teren górniczy, kopalina podstawowa a kopalina pospolita)

własność złóż kopalin i prawa pochodne do własności

użytkowanie górnicze (procedura nabywania prawa do użytkowania górniczego)

uprawnienia podmiotów prowadzących działalność geologiczną lub górniczą

koncesjonowanie działalności geologicznej, górniczej i innej objętej ustawą p.g.g. (procedura uzyskiwania koncesji, organy koncesyjne, wygasanie koncesji)

kwalifikacje osób uprawnionych do prowadzenia działalności geologicznej lub górniczej

działalność geologiczna (projektowanie prac, prowadzenie prac, dokumentacja, ewidencja i bilansowanie zasobów)

typy dokumentacji geologicznych, ich treść i zasady sporządzania i zatwierdzania, kryteria bilansowości

działalność górnicza (obszar górniczy, projekt zagospodarowania złoża, plan ruchu zakładu górniczego, wydobywanie kopalin, likwidacja zakładu górniczego, opłata za wydobycie kopalin)

instrumenty ochrony środowiska w kolejnych etapach prac geologicznych i górniczych

rola samorządu terytorialnego i administracji lokalnej w decydowaniu o podejmowaniu i przebiegu prac geologicznych i górniczych oraz ograniczeniu szkodliwości tych prac dla środowiska

Z powrotem do strony domowej